Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vipariyāya,vipariyesa,【陽】 乖張,錯誤的情形,顛倒。(p293)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vipariyāya,vipariyesa,【陽】乖張,錯誤的情形,顛倒。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vipariyāya: vipariyāya(pu)
ဝိပရိယာယ(ပု)
«vi+pari+aya(i)+ṇa.vipayāya-saṃ.»
[ဝိ+ပရိ+အယ(ဣ)+ဏ။ ဝိပယာယ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vipariyāya:[m.] contrariness; wrong state; reversal.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIPARIYĀYA:--vipariyesa [m] sự đối chọi,trạng thái sái quấy sự ngược lại
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vipariyāya:ဝိပရိယာယ(ပု)
[ဝိ+ပရိ+အယ(ဣ)+ဏ။ ဝိပယာယ-သံ။]
(၁) (က) ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း။ (ခ) ျပန္ျခင္း၊ ေျပာင္းျပန္ျပန္ျခင္း။ (၂) ျပန္ေသာ၊ ေျပာင္းျပန္ျပန္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vipariyāya:ဝိ-ပရိယာယ (ပ) (ဝိ+ပရိ√ဣ+ဏ)
ေဖာက္ျပန္ျခင္း။ အနက္ျပန္ျခင္း။ ေရွ႕ေနာက္အထက္ေအာက္ ျပန္ျခင္း။
ဝိပရိယာေယန၊ ထိုမွျပန္ေသာ နည္းျဖင့္။ ဝိပရိယာယေတာ၊ ေဖာက္ျပန္ေသာအားျဖင့္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine