Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vipāka:m.[<vi-pac] 異熟,報,果報.-ādhipati 異熟増上.-āvaraṇa,-āvaraṇatā 異熟障.-āvyākata 異熟無記.-cetanā 異熟思.-ja 異熟生.-ttika 異熟三法.-dhamma-dhamma 異熟法法.-paccaya 異熟縁.-phala 異熟果.-manodhātu 異熟意界.-mano-viññāṇadhātu 異熟意識界.-vaṭṭa 異熟輪転.-santati 異熟相続.-hetu 異熟因.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vipāka,【陽】 果報,結果,業報。(p293)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vipāka,(‹vi異+ pac(梵pac)熟﹑煮),【陽】果報,結果,報應。古譯:毘播迦(此雲異熟識。‘毘’者異也,‘播迦‘熟義。T.43.298.1)。vipākacitta,果報心。AA.4.77./III,109.:Kammavipākoti diṭṭhadhammavedanīyādīnaṁ kammānaṁ vipāko.(業的果報:現世(後生)業等的果報。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vipāka: vipāka(ti)
ဝိပါက(တိ)
«vipāka+ṇa»
[ဝိပါက+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vipāka: vipāka(pu)
ဝိပါက(ပု)
«vi+paca+ṇe+ṇa.vipaccāpanaṃ vipāko.maṇimañjū,1.223.»
[ဝိ+ပစ+ေဏ+ဏ။ ဝိပစၥာပနံ ဝိပါေကာ။ မဏိမၪၨဴ၊ ၁။ ၂၂၃။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vipāka: vipāka(ti)
ဝိပါက(တိ)
«vi+paca+ṇa.ka.529.rū.58va.vi+pāka.aññamañña visiṭṭhānaṃ kusalākusalānaṃ pākāti vipākā.abhi,ṭṭha,1.84.visiṭṭhopākoti vipāko.anuṭī,1.41.aññamaññaviruddhānaṃ kusalākusalānaṃ pākāti vipākā.vibhāvinī.83.maṇimañjū.2.36.vipāka-saṃ.vivāga-prā,addhamāgadhī.»
[ဝိ+ပစ+ဏ။ ကစၥည္း။ ၅၂၉။ ႐ူ။ ၅၈ဝ။ ဝိ+ပါက။ အညမည ဝိသိ႒ာနံ ကုသလာကုသလာနံ ပါကာတိ ဝိပါကာ။ အဘိ၊ ႒၊ ၁။ ၈၄။ ဝိသိေ႒ာပါေကာတိ ဝိပါေကာ။ အႏုဋီ၊ ၁။ ၄၁။ အညမညဝိ႐ုဒၶါနံ ကုသလာကုသလာနံ ပါကာတိ ဝိပါကာ။ ဝိဘာဝိနီ။ ၈၃။ မဏိမၪၨဴ။ ၂။ ၃၆။ ဝိပါက-သံ။ ဝိဝါဂ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
vipāka:'kamma-result',is any kammically (morally) neutral mental phenomenon (e.g.bodily agreeable or painful feeling,sense-consciousness,etc.),which is the result of wholesome or unwholesome volitional action (kamma,q.v.) through body,speech or mind,done either in this or some previous life.Totally wrong is the belief that,according to Buddhism,everything is the result of previous action.Never,for example,is any kammically wholesome or unwholesome volitional action the result of former action,being in reality itself kamma.On this subject s.titthāyatana,kamma,Tab.I; Fund II.Cf.A.III,101; Kath.162 (Guide,p.80).

Kamma-produced (kammaja or kamma-samuṭṭhāna) corporeal things are never called kamma-vipāka,as this term may be applied only to mental phenomena.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vipāka:[m.] result; fruition; consequence of one's actions.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vipāka,[fr.vi+pac] fruit,fruition,product; always in pregnant meaning of “result,effect,consequence (of one’s action),” either as good & meritorious (kusala) or bad & detrimental (akusala).Hence “retribution” (kamma°),reward or punishment.See on term e.g.Dhs.trsln introd.2 XCIII; Cpd.43.249.-- D.III,150,160,176 sq.; S.I,34,57,92 (kammassa); II,128 (compar.vipākatara),255 (id.); IV,186 sq.348 sq.; A.I,48,97 (sukha°,dukkha°),134 (kamma°),263; II,34 (agga),80,112; III,35,172 (dānassa),410 sq.(kāmānaṁ etc.),436; IV,303 (kamma°); V,251; Sn.653 (kamma°); Ps.II,79 (dukkha°); Pv.I,91; I,107 & passim; Pug.13,21; Dhs.431,497,987; Vbh.16 sq.73,319,326 sq.334 (sukha°); Kvu 353 sq.464 (kamma & vipāka); Nett 99,161,180 sq.; Tikp 27 (fourfold),44,48,50,292 (a° & sa°),328 sq.(°tika),350 sq.; Dukp 17; Vism.177,454 (fourfold),456 (°viññāṇa),538 (°paccaya),545 sq.; VbhA.17,150 sq.(kusala° & akusala),144,177,391; PvA.50,73,77; Sdhp.12,73,197,235.(Page 627)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIPĀKA:[m] kết quả,sự thọ quả,sự kết quả hay trả quả do hành vi của mình
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vipāka:quả,quả dị thục,dị thục
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vipāka:ဝိပါက(တိ)
[ဝိ+ပစ+ဏ။ ကစၥည္း။ ၅၂၉။ ႐ူ။ ၅၈ဝ။ ဝိ+ပါက။ အညမည ဝိသိ႒ာနံ ကုသလာကုသလာနံ ပါကာတိ ဝိပါကာ။ အဘိ၊ ႒၊ ၁။ ၈၄။ ဝိသိေ႒ာပါေကာတိ ဝိပါေကာ။ အႏုဋီ၊ ၁။ ၄၁။ အညမညဝိ႐ုဒၶါနံ ကုသလာကုသလာနံ ပါကာတိ ဝိပါကာ။ ဝိဘာဝိနီ။ ၈၃။ မဏိမၪၨဴ။ ၂။ ၃၆။ ဝိပါက-သံ။ ဝိဝါဂ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) (ကံႏွင့္) တူေသာ အက်ိဳး။(၂) အခ်င္းခ်င္းထူးကုန္ေသာ ကုသိုလ္,အကုသိုလ္တို႔၏ အက်ိဳး၊ ဝိပါက္-စိတ္-ဝိညာဉ္-နာမကၡႏၶာ။ (၃) အက်ိဳးျဖစ္ေသာ (က) အတၱေဘာ၊ (ခ) ေခၚေဝၚေျပာဆိုျခင္း၊ (ဂ) ေကာင္းမေကာင္း-ေသာ အရာ၊ (ဃ) စိုးရိမ္ပူပန္,ငိုေႂကြး ျမည္တမ္းျခင္းစသည္။ (င) နတ္-လူ နိဗၺာန္-၌ ျဖစ္ေသာစည္းစိမ္။ (၄) ၿပီးျခင္း။ (၅) အက်ိဳးရင္း,အက်ိဳးဆက္,တူေသာ အက်ိဳးဟုဆိုအပ္ေသာ ၃-ပါးေသာ အက်ိဳး။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vipāka:ဝိပါက(ပု)
[ဝိ+ပစ+ေဏ+ဏ။ ဝိပစၥာပနံ ဝိပါေကာ။ မဏိမၪၨဴ၊ ၁။ ၂၂၃။]
(၁) အက်ိဳးကို ရင့္-က်က္-ျဖစ္-ေစျခင္း၊ အက်ိဳးေပးျခင္း။ (၂) (အစာကို) က်က္-ေၾက-ေစျခင္း။ (၃) အက်ိဳးကိုျဖစ္ေစတတ္ေသာ။ (၄) အက်ိဳးကိုျဖစ္ေစရာ၊ အက်ိဳးေပးရာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vipāka:ဝိပါက(တိ)
[ဝိပါက+ဏ]
ဝိပါက္ရွိ-ဝိပါက္ကိုျပ-ေသာ (သုတ္,ပါဠိ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vipāka:ဝိ-ပါက (တိ)
ရင့္က်က္သည္။အက်ဳိးျဖစ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vipāka:ဝိ-ပါက (ပ) (ဝိ√ပစ္+ဏ)
ရင့္ျခင္း။ က်က္ျခင္း။ ထူးေသာအက်ိဳး။ ကံ၏အက်ိဳး။ကုသိုလ္ အကုသိုလ္၏ အက်ိဳးဆက္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine