Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vilūna:a.[vi-lūna<lū] (鬚髪を)剃れる,切除せる,刈れる.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
vilūna:a.[<vi-lū] (鬚髪を)剃った,切除した,刈った
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vilūna,【過分】 已切掉,已撕掉。(p298)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vilūna,(vi+lūna),【過分】已切掉,已撕掉(cut off (always with ref.to the hair))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vilūna: vilūna(ti)
ဝိလူန(တိ)
«vilūna+ṇa»
[ဝိလူန+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vilūna: vilūna(ti)
ဝိလူန(တိ)
«vi+lū+ta.rū.386-nhā.nīti,dhātu.255.vilūna-saṃ.vilūṇa-prā.»
[ဝိ+လူ+တ။ ႐ူ။ ၃၈၆-ႏွာ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၅၅။ ဝိလူန-သံ။ ဝိလူဏ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vilūna:[pp.] cut or torn off.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vilūna,(adj.) [vi+lūna] cut off (always with ref.to the hair) M.III,180=A.I,138; Miln.11; PvA.47.(Page 636)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VILŪNA:[pp] cắt hay xét nát
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vilūna:ဝိလူန(တိ)
[ဝိ+လူ+တ။ ႐ူ။ ၃၈၆-ႏွာ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၂၅၅။ ဝိလူန-သံ။ ဝိလူဏ-ျပာ။]
ႏုတ္-ရိတ္-အပ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vilūna:ဝိလူန(တိ)
[ဝိလူန+ဏ]
ႏုတ္-ရိတ္-အပ္ေသာ ဆံပင္ရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vilūna:ဝိ-လူန (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√လူ+န)
ႏုတ္အပ္သည္။ ႏုတ္အပ္ေသာ ဆံ ရွိသည္။ ႏုတ္အပ္ေသာ အေတာင္အေမြး ရွိသည္။ ကၽြတ္သည္။
ေကေသသု ဝိလူေနသု၊ ဆံတို႔သည္ ကၽြတ္ကုန္ေသာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine