Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vijita:a.n.[〃 vijayati の pp.] 征服せる,勝利の; 領土,王国.-indriya根に打ち勝てる.-saṅgāma 戦勝の.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vijita,(vijināti 的【過分】),已戰勝,已抑制。 【中】 王國。 ~saṅgāma,【形】勝利的,戰勝的人。(p288)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vijita,(vijināti 的【過分】),已戰勝,已抑制。【中】王國。vijitasaṅgāma,【形】勝利的,戰勝的人。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vijita: vijita(ti)
ဝိဇိတ(တိ)
«vi+ji+ta.nīti,dhātu.42.vi+jita.sī,ṭī,,2.38.vijita-saṃ.vijia-prā.vijiya-addhamāgadhī.»
[ဝိ+ဇိ+တ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၄၂။ ဝိ+ဇိတ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။၃၈။ ဝိဇိတ-သံ။ ဝိဇိအ-ျပာ။ ဝိဇိယ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vijita:[pp.of vijināti] conquered; subdued.(nt.),a kingdom.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vijita,[pp.of vijayati] 1.conquered,subdued,gained,won Sn.46; SnA 352; DA.I,160; PvA.75,76,161.‹-› Cp.nijjita.-- 2.(nt.) conquered land,realm,territory,kingdom J.I,262; Vv 8120 (=desa VvA.316); DhA.I,386.

--aṅga at Pv III,117 (PvA.176) read vījit.° --indriya one who has conquered his senses Sn.250.--saṅgāma by whom the battle has been won,victorious D.II,39; It.76; Nd2 542; Pug.68.(Page 617)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Vijita:A city founded by Vijita,minister to Vijaya.

Near by was Khandhāvārapitthi,where Dutthagāmanī pitched his camp during his campaign against the Damilas,and also the village of Hatthipora (q.v.).

The city was a stronghold of the Damilas,and was captured by Dutthagtāmanī after a four months’ siege.For details of the siege see Mhv.xxv.19ff.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Vijita:1.Vijita.A Pacceka Buddha.M.iii.70; ApA.i.107.

2.Vijita. One of the ministers of Vijaya,and founder of Vijitapura.Mhv.vii.45; Dpv.ix.32.

3.Vijita. A Sākyan prince,brother of Bhaddakaccānā.He went to Ceylon,where he founded Vijitagāma.Mhv.ix.10.

4.Vijita.A suburb of Pulatthipura,in which was Veluvana vihāra.Cv.lxxiii.153; lxxviii.87; also Cv.Trs.ii.18,n.3.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIJITA:[pp] của vijināti thắng phục,chế ngự [nt] hoàng triều --sāṇgāma [a] thắng trận,khải hoàn,do sự thắng trận,chiến thắng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vijita:ဝိဇိတ(တိ)
[ဝိ+ဇိ+တ။ နီတိ၊ ဓာတု။ ၄၂။ ဝိ+ဇိတ။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။၃၈။ ဝိဇိတ-သံ။ ဝိဇိအ-ျပာ။ ဝိဇိယ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ေအာင္-ႏိုင္-လႊမ္းမိုး-ႏွိမ္ႏွင္း-အပ္ၿပီးေသာ။ (၂) ေအာင္-ႏိုင္-လႊမ္းမိုး-ႏွိမ္ႏွင္း-တတ္ေသာ။ (၃) ေအာင္-ႏိုင္-လႊမ္းမိုး-ႏွိမ္ႏွင္း-ရာ (အရပ္)။(ပု) (၄)ဝိဇိတ အမည္ရွိေသာ ပေစၥကဗုဒၶါ။ (၅)(သီဟိုဠ္ကြၽန္း ဝိဇယမင္း၏) ဝိဇိတအမည္ရွိေသာအမတ္။ (၆)ဝိဇိတအမည္ရွိေသာ ျပာသာဒ္။ (န) (၇)တိုင္းျပည္၊ ႏိုင္ငံ၊ မင္းတစ္ပါး၏ အာဏာႏွံ႔ရာအရပ္။ (ထီ) (၈)ဝိဇိတာအမည္ရွိေသာ မင္းသမီး။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vijita:ဝိ-ဇိတ (န)
ႏိုင္ငံ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vijita:ဝိ-ဇိတ (တိ) (တီ-ကိတ္) (ဝိ√ဇိ+တ)
ေအာင္အပ္သည္။ ေအာင္ရာေျမအရပ္ ျဖစ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine