Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vijambhikā:f.[Sk.vijṛmbhikā] 欠呿,あくび.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vijambhikā,【陰】 打哈欠,睡意。(p287)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vijambhikā,(梵vijrmbhikā),【陰】打呵欠(臺語:哈肺hah hi3),睡意。古譯作︰欠呿ㄑㄩ(呿:張口)、頻申。Bhikkhu Bodhi譯作“lazy stretching” (伸懶腰),見 The Connected Discourses of the Buddha,p.96.。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vijambhikā: vijambhikā(thī)
ဝိဇမ႓ိကာ(ထီ)
«vi+jabhi+ṇvu»
[ဝိ+ဇဘိ+ဏြဳ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vijambhikā:[f.] yawning; drowsiness.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vijambhikā,(f.) [fr.vijambhati] yawning (before rising) i.e.drowsiness,laziness,in ster.combn with arati & tandī S.I,7 (trsln “the lanquid frame”); A.I,3; Vbh.352; Vism.33.As vijambhitā at S.V,64; J.I,506 (here in meaning “activity,alertness,” but sarcastically as sīha°); VbhA.272 (=kāya-vināmanā).(Page 616)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIJAMBHIKĀ:[f] sự ngáp,sự buồn ngủ
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vijambhikā:sự bực mình
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vijambhikā:ဝိဇမ႓ိကာ(ထီ)
[ဝိ+ဇဘိ+ဏြဳ]
ပ်င္းရိ-သမ္းေဝ-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vijambhikā:ဝိဇမ႓ိကာ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine