Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vigayha:vigāhati の ger.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vigayha,(vigāhati 的【獨】),進入了,跳進了。(p286)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vigayha,(vigāhati 的【獨】),進入了,跳進了。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vigayha: vigayha(kri,vi)
ဝိဂယွ(ႀကိ၊ဝိ)
«vi+gāhu+tvā.ka 6vava.rū.645.nīti,sutta.12vava.nirutti.757.vigāhya-saṃ.»
[ဝိ+ဂါဟု+တြာ။ ကစၥည္း ၆ဝဝ။႐ူ။၆၄၅။နီတိ၊သုတၱ။၁၂ဝဝ။နိ႐ုတၱိ။၇၅၇။ဝိဂါဟ်-သံ။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vigayha: vigayha(kri,vi)
ဝိဂယွ(ႀကိ၊ဝိ)
«vi+gaha+tvā.vigayha(2)-.vigahya-saṃ.»
[ဝိ+ဂဟ+တြာ။ ဝိဂယွ(၂)-လည္းၾကည့္။ ဝိဂဟ်-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vigayha:[abs.of vigāhati] having entered or plunged into.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vigayha,see vigāhati.(Page 614)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VIGAYHA:[abs] của vigāhati,đang đi vào,đang lặn trong
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vigayha:ဝိဂယွ(ႀကိ၊ဝိ)
[ဝိ+ဂဟ+တြာ။ ဝိဂယွ(၂)-လည္းၾကည့္။ ဝိဂဟ်-သံ။]
ဝိဂၢယွ (၂) အနက္ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vigayha:ဝိဂယွ(ႀကိ၊ဝိ)
[ဝိ+ဂါဟု+တြာ။ ကစၥည္း ၆ဝဝ။႐ူ။၆၄၅။နီတိ၊သုတၱ။၁၂ဝဝ။နိ႐ုတၱိ။၇၅၇။ဝိဂါဟ်-သံ။]
ဝင္၍၊ သက္ဝင္၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vigayha:ဝိဂယွ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine