Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vicikicchati:[vi-cikicchati<cit の desid.] 疑う,猶予す.pp.vicikicchita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vicikicchati,(vi + kit + cha,ki 重疊,前 ki 被改成 ci),懷疑,猶豫,心煩意亂。 【過】 ~cchi。 【過分】 ~chita。(p286)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vicikicchati,(vi+kit +cha,ki 重疊,前 ki 被改成 ci)(vici (vicinanto) =詢問+ kicch =受到困擾;vi =毫無+ cikiccha =解決方案。論師提出兩個詞源學的說明:一、由於思緒紛雜困亂而致的困惑;二、缺少智慧解決問題。),懷疑,猶豫,心煩意亂。在阿毘達摩中,「疑」只作對因果、三寶、正法的疑,不能解作對一般事務的疑惑、困惑。否則須陀洹道就無法斷「疑」。【過】vicikicchi。【過分】vicikicchita。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vicikicchati: vicikicchati(kri)
ဝိစိကိစၧတိ(ႀကိ)
«vi+kita+cha+ti.5.2.rū.467,528,531.vicikikati-saṃ,ukkatapiṭaka.vitigiṃchai-prā.»
[ဝိ+ကိတ+ဆ+တိ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၂။ ႐ူ။ ၄၆၇၊ ၅၂၈၊ ၅၃၁။ ဝိစိကိကတိ-သံ၊ ဥကၠတပိဋက။ ဝိတိဂႎဆဣ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vicikicchati:[vi + kit + cha ; ki is doubled and the first ki is changed to ci] doubts; hesitates; to be distracted.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vicikicchati,[vi+cikicchati] lit.“dis-reflect,” to be distracted in thought,i.e.to doubt,hesitate D.I,106; S.II,17,50,54; III,122,135; J.IV,272 (2 sg.vicikicchase); SnA 451; DA.I,275; -- pp.vicikicchita.(Page 615)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vicikicchati:To doubt,hesitate
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VICIKICCHATI:(vi+kit+cha) (ki thêm lên hai lần và ki đầu thay ci) hoài nghi,do dự,bị xao lãng,không tin chắc [aor] --cchi [pp] --chita
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vicikicchati:hoài nghi,do dự
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vicikicchati:ဝိစိကိစၧတိ(ႀကိ)
[ဝိ+ကိတ+ဆ+တိ။ ေမာဂ္၊ ၅။ ၂။ ႐ူ။ ၄၆၇၊ ၅၂၈၊ ၅၃၁။ ဝိစိကိကတိ-သံ၊ ဥကၠတပိဋက။ ဝိတိဂႎဆဣ-ျပာ။]
သို႔ေလာ သို႔ေလာ ေတြးေတာယုံမွား၏။ (ဆုံးျဖတ္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္၍) ဆုံးျဖတ္ေသာ္ ဆင္းရဲပင္ပန္း၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vicikicchati:ဝိ-စိကိစၧတိ (ဝိ√စိတ္)
ယံုမွား၏။ သို႔ေလာသို႔ေလာဟု ေတြးေတာျခင္း ရွိ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine