Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vicāraka,【陽】 調查者,處理者,管理人員。(p286)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vicāraka,【陽】調查者,處理者,管理人員。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vicāraka: vicāraka(ti)
ဝိစာရက(တိ)
«vi+cara+ṇvu.vicāraka-saṃ.viāraya-prā.»
[ဝိ+စရ+ဏြဳ။ ဝိစာရက-သံ။ ဝိအာရယ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vicāraka:[m.] one who investigates or manages; a manager.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vicāraka,(adj.) [fr.vicāreti] 1.looking after something; watching J.I,364 (ghara°).-- 2.investigating; (n.) a judge Mhvs 35,18.(Page 615)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VICĀRAKA:[3] người đang sưu tầm hay cai quản,người quản lý
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vicāraka:ဝိစာရက(တိ)
[ဝိ+စရ+ဏြဳ။ ဝိစာရက-သံ။ ဝိအာရယ-ျပာ။]
(၁)စီမံ-စီရင္-ခန္႔ခြဲ-တတ္ေသာသူ။ (၂)စိစစ္-စူးစမ္း-ရွာေဖြ-ဆင္ျခင္-စစ္ေဆး-ဆုံးျဖတ္-တတ္ေသာသူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vicāraka:ဝိစာရ-က (တိ)
စီရင္တတ္ေသာ(သူ)။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine