Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Veneyya,【形】 易於指導的,易於管教的。(p305)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Veneyya,【形】易於指導的,易於管教的。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
veneyya:[adj.] accessible to instruction; tractable.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Veneyya,(adj.) [=vineyya,grd.of vineti; cp.BSk.vaineya Divy 36,202 & passim] to be instructed,accessible to instruction,tractable,ready to receive the teaching (of the Buddha).The term is late (Jātaka style & Com.) J.I,182 (Buddha°),504; SnA 169,510; DhA.I,26; VbhA.79; VvA.217; ThA.69 (Ap.v.10).Cp.buddha°.(Page 648)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VENEYYA:[a] có thể hiểu được lời giảng dạy,có thể lãnh hội được giáo lý,người dễ dạy
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
veneyya:ေဝေနယ် (တိ) (ဝိနိယ်+ဏ်)
ဆုံးမထိုက္သည္။ ကၽြတ္ထိုက္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine