Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
venayika:m.① [<vinaya] 調伏者,持律者.② [<vi-nī] 虚無論者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Venayika,【陽】 1.虛無主義者。 2.律師(戒律的專家)。(p305)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Venayika,【陽】1.虛無主義者。2.律師(戒律的專家)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
venayika:[m.] 1.a nihilist; 2.an expert in Vinaya.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Venayika,2 (adj.) [fr.vinaya] versed in the Vinaya Vin.I,235; III,3 (cp.Vin A.I,135); M.I,140; A.IV,175,182 sq.; V,190; Miln.341.(Page 648)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Venayika,1 [fr.vi 3+naya] a nihilist.The Buddha was accused of being a v.M.I,140.(Page 648)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VENAYIKA:[m] người thông thạo giới luật,người đoạn kiến hay hư vô chủ nghĩa
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
venayika:ေဝနယိက (တိ)
ဖ်က္ဆီးတတ္သည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
venayika:ေဝနယိက (တိ) (ဝိနယ+ဏိက)
ဆံုးမထိုက္သည္။ ဝိနည္း၌ လာသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine