Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vatthu:①n.[Sk.vastu<vas] 事,事物,対象; 理由,根拠 [①②は実際には混同] .-kathā 序説.-kāma 事欲,物欲.-gāthā 序偈.-nānatta 事種種.②m.[Sk.vāstu<vas] 土地,宅地,屋敷,敷地,基礎,基,基因,所依.-ṭṭha 宅地物.-dasaka 基十法.-devatā 屋敷の神,-parikaraṇa 宅地へ散布供養.-purejāta 所依前生.-rūpa 基色,所依色.-vijjā 家相学,宅地明.-vijjā-cariya 宅地学の師.-vibhāvana 所依観相.-sāyika 屋敷に居住する.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vatthu,【中】 位置,土地,田地,小塊土地,物體,事物,物質,故事。 ~ka,【形】 (在【合】中) 有其地在,被發現在。 ~kata,【形】 以…爲基礎的,徹底地熟練的。 ~gāthā,【陰】 介紹的偈。 ~devatā,【陰】 神出沒的地方。 ~vijjā,【陰】 (建築)地點的科學(即:風水學)。 ~visadakiriyā,【陰】 原則的清潔。(p277)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vatthu,(‹vas),【中】位置,田地,小塊土地,物體,事物,故事,依處(阿毘達摩用語)。vatthuka,【形】(在【合】中) 有其地在,被發現在。vatthukata,【形】以…爲基礎的,徹底地熟練的。vatthukāma﹐事欲。vatthugāthā,【陰】介紹的偈。vatthudevatā,【陰】地神,地基主(the gods protecting the grounds,field-gods,house-gods)。vatthuvijjā,【陰】(建築)地點的科學,堪輿學(即:風水學。he science of (building-) sites,the art of determining a suitable (i.e.lucky) site for a house)。vatthuvisadakiriyā,【陰】原則的清潔。Vibhv.p.103.:Vasanti etesu cittacetasikā tannissayattāti vatthūni.(這些心、心所住在那依靠處,爲‘依處’。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vatthu: vatthu(ti)
ဝတၳဳ(တိ)
«vatthu+ka().vatthuviyātivatthu.anuṭī,1.74.»
[ဝတၳဳ+က(ကန္)။ ဝတၳဳဝိယာတိဝတၳဳ။ အႏုဋီ၊ ၁။ ၇၄။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vatthu: vatthu(na)
ဝတၳဳ(န)
«vasa+tu.rū.681.vasa+thu.ṇvādi.89.vasanti vā ettha akhīṇāsavā satthā lobhādīsu patiṭṭhitattāti vatthūni.abhi,ṭṭha,1.416.vasanti etthāti vatthu.vajīra.548.sārattha,3.466.vasanti patiṭṭhahanti aparaṇṇāni etthāti vatthu.sī,ṭī,.1.351.(visuddhi,ṭī,2.1va9,175).vasati ettha phalaṃ tannimittatāya pavattatīti vatthu kāraṇaṃ.aṃ,ṭī,3.296.(pā,yo.429,49va).vapa+tu.vapanti patiṭṭhahanti etthāti vatthu.netthi,vi.58.vasa+ratthu.ṭī,597.vastu-saṃ.vatthu-prā,addhamā-gadhī.»
[ဝသ+တု။ ႐ူ။၆၈၁။ဝသ+ထု။ဏြာဒိ။၈၉။ဝသႏၲိ ဝါ ဧတၳ အခီဏာသဝါ သတၳာ ေလာဘာဒီသု ပတိ႒ိတတၱာတိ ဝတၳဴနိ။ အဘိ၊႒၊၁။၄၁၆။ ဝသႏၲိ ဧတၳာတိ ဝတၳဳ။ ဝဇီရ။ ၅၄၈။ သာရတၳ၊ ၃။ ၄၆၆။ ဝသႏၲိ ပတိ႒ဟႏၲိ အပရဏၰာနိ ဧတၳာတိ ဝတၳဳ။ သီ၊ဋီ၊သစ္။ ၁။၃၅၁။ (ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၁ဝ၉၊၁၇၅)။ ဝသတိ ဧတၳ ဖလံ တႏၷိမိတၱတာယ ပဝတၱတီတိ ဝတၳဳ ကာရဏံ။ အံ၊ ဋီ၊ ၃။ ၂၉၆။ (ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၄၂၉၊ ၄၉ဝ)။ ဝပ+တု။ ဝပႏၲိ ပတိ႒ဟႏၲိ ဧတၳာတိ ဝတၳဳ။ ေနတၳိ၊ ဝိ။ ၅၈။ ဝသ+ရတၳဳ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၅၉၇။ ဝသၱဳ-သံ။ ဝတၳဳ-ျပာ၊ အဒၶမာ-ဂဓီ။]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
vatthu:as a general term for the 5 sense-organs (cakkhu-vatthu ,etc) is frequent in the Com.and often used together with ārammaṇa (object).This usage,however,is already indicated in the Abh.Canon:' Cakkhuṃ p'etaṃ... vatthuṃ p'etaṃ ' (Dhs.§ 597; Vibh.p.71,PTS):' cakkhuviññāṇassa vatthu ' (Dhs.§§ 679ff.).
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
vatthu:'physical base',i.e.the 6 physical organs on which the mental process is based,are the 5 physical sense-organs and,according to the Com.the heart (hadaya-vatthu,q.v.) as the 6th.This 6th vatthu must not be confounded with the 6th āyatana,which is a collective name for all consciousness whatever.- (App.).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vatthu:[nt.] a site; ground; field; plot; object; a thing; a substance; a story.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vatthu,2 [Vedic vāstu; fr.vas] site,ground,field,plot Vin.III,50 (ārāma° & vihāra°),90 (id.); Sn.209,473 (sakhetta°,cp.vatthu1 4),769 (khetta+),858 (id.); Th.1,957 (khetta+vatthu,cp.Brethren p.3371 & Vin.Texts III,389 sq.); Miln.279 (khetta° a plot of arable land); DA.I,78 (contrasted with khetta,see khetta 1 and cp.vatthu1 1); PvA.88 (gehassa the back yard of the house); haunted by fairies (parigaṇhanti) D.II,87.

--kamma “act concerning sites,” i.e.preparing the ground for building D.I,12 (trsln:fixing on lucky sites for dwellings),cp.DA.I,98:akaṭa-vatthumhi gehapatiṭṭhāpanaṁ.--devatā the gods protecting the grounds,field-gods,house-gods Pv.I,41 (=ghara-vatthuṁ adhivatthā devatā PvA.17).--parikiraṇa offerings over the site of a house (“consecrating sites” trsln) D.I,12 (cp.DA.I,98=balikamma-karaṇaṁ).--vijjā the science of (building-) sites,the art of determining a suitable (i.e.lucky) site for a house D.I,9 (see expln at DA.I,93); S.III,239; Nd1 372; Vism.269 (in comparison); KhA 237.See also Dial II.92 & Fick,Sociale Gliederung 152.(Page 599)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vatthu,1 (nt.) [Class.Sk.vastu,fr.vas1] lit.“ground,” hence 1.(lit.) object,real thing,property,thing,substance (cp.vatthu2!) A.II,209 (khetta°,where khetta in lit.sense,cp.No.2).Here belongs the defn of kāma as twofold:vatthu-kāma and kilesa-kāma,or desire for realities,objective kāma,and desire as property of stained character,i.e.subjective kāma,e.g.Nd1 1; SnA 99,112; DhsA.62.-- On vatthu as general philos.term cp.Dhs.trsln 2§§ 455,679,1229,also introd.p.86; Cpd.15,31,1741.-- 2.(appld meaning) object,item Vin.I,121 (antima-vatthuṁ ajjhāpannaka guilty of an extreme offence?); V,138 (the 10 āghāta-vatthūni,as at Vbh.86); D.III,252 (seven niddesa°),255 (eight kusīta°),258 (eight dāna°); S.II,41,56 sq.; Vbh.71 (cakkhu° etc.),306 sq.353; Nett 114 (ten); SnA 172; DhA.IV,2 (akkosa°); PvA.8,20 (dāna°),26 (left out in id.p.KhA 209),29,65 (alabbhaneyya°),96 (id.),119,121 (iṭṭha°),177,220.Cp.°bhūta.-- 3.occasion for,reason,ground A.II,158 (+khetta [in fig.sense!],āyatana & adhikaraṇa); IV,334; D.I,13 sq.(aṭṭhādasahi vatthūhi etc.); J.II,5 (avatthumhi chandaṁ mâkari do not set your heart on what is unreasonable); vatthunā (Instr.) because PvA.118; vatthuto (Abl.) on account of PvA.241.‹-› 4.basis,foundation,seat,(objective) substratum,substance,element J.I,146 (kāyo paridevānaṁ v.); VbhA.404 (+ārammaṇa).See most of the cpds.-- 5.subjectmatter,subject,story,account SnA 4; DhA.II,66; PvA.77,92,263,269.Cp.°gāthā & titles like Petavatthu,Vimānavatthu.

--kata made a foundation or basis of,practised thoroughly J.II,61; V,14 and passim (+bhāvita etc.).In phrase tālâvatthukata (=tāla avatthu kata) vatthu means foundation,basis,ground to feed and live on,thus “a palm deprived of its foundation”:see refs.under tāla --gāthā the stanzas of the story,the introductory (explanatory,essential to its understanding) stanzas,something like “prologue” SnA 483,575 (preceding Sn.699 & 976).--dasaka tenfold substance or material basis VbhA.22.--bhūta being an object,i.e.subject to J.V,210.--rūpa substance or substratum of matter,material form Vism.561,564; VbhA.22,172.--visadakiriyā clearing of the foundation or fundamentals,purification of the elements VbhA.283=DhsA.76 (°kiriyatā; trsln Expos.101 “cleansing of things or substance”); Vism.128; VbhA.276.(Page 598)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vatthu:A site,building ground,floor; vatthudesanā,fixing or consecrating a site for a religious building
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vatthu:and (vatthuṃ) Substance,object,thing,matter; occasion,cause; plot or subject,story,narrative; kasmiṃ vatthusmiṃ,on what subject or matter? on what occasion?
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VATTHU:[nt] chỗ,đất bằng,đồng (cỏ),mảnh đất,một vật,mục tiêu,vật chất,tài sản,câu chuyện --ka [a] có trong đất của nó,xây dựng trên --kata [a] làm căn bản của,thực hành toàn diện --gāthā [f] bài,đọan,giới thiệu --devatā [f] sự lui tới một nơi nào của chư thiên --vijjā [f] thuật xây cất lâu đài --visadakiriyā [f] làm cho sạch vật bên trong và bên ngoài (vật căn bản như y phục,chỗ ở)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vatthu:sự,tông,điều kiện,sự kiện,sự việc,câu chuyện,vật,sắc vật,như ý vật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vatthu:ဝတၳဳ(န)
[ဝသ+တု။ ႐ူ။၆၈၁။ဝသ+ထု။ဏြာဒိ။၈၉။ဝသႏၲိ ဝါ ဧတၳ အခီဏာသဝါ သတၳာ ေလာဘာဒီသု ပတိ႒ိတတၱာတိ ဝတၳဴနိ။ အဘိ၊႒၊၁။၄၁၆။ ဝသႏၲိ ဧတၳာတိ ဝတၳဳ။ ဝဇီရ။ ၅၄၈။ သာရတၳ၊ ၃။ ၄၆၆။ ဝသႏၲိ ပတိ႒ဟႏၲိ အပရဏၰာနိ ဧတၳာတိ ဝတၳဳ။ သီ၊ဋီ၊သစ္။ ၁။၃၅၁။ (ဝိသုဒၶိ၊ဋီ၊၂။၁ဝ၉၊၁၇၅)။ ဝသတိ ဧတၳ ဖလံ တႏၷိမိတၱတာယ ပဝတၱတီတိ ဝတၳဳ ကာရဏံ။ အံ၊ ဋီ၊ ၃။ ၂၉၆။ (ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၄၂၉၊ ၄၉ဝ)။ ဝပ+တု။ ဝပႏၲိ ပတိ႒ဟႏၲိ ဧတၳာတိ ဝတၳဳ။ ေနတၳိ၊ ဝိ။ ၅၈။ ဝသ+ရတၳဳ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၅၉၇။ ဝသၱဳ-သံ။ ဝတၳဳ-ျပာ၊ အဒၶမာ-ဂဓီ။]
(၁) ယာေျမ (ပဲ,ႏွမ္းစသည္ စိုက္ပ်ိဳးရာေျမ)။ (၂) တည္ရာေျမအရပ္ (က) အာရာမ္ေျမ (ပန္းရာမ္,သစ္သီးရာမ္စသည္တို႔၏ အက်ိဳးငွါ ထားအပ္ေသာ ေျမ)။ (ခ) ေက်ာင္း-ကုဋီ-ရာေျမ (ေက်ာင္း,ကုဋီေဆာက္ရန္ ထားအပ္ေသာေျမ)။ (ဂ) ၿမိဳ႕တည္ေထာင္ရန္ ေျမအရပ္။ (ဃ) အိမ္ရာ ေျမ၊ အိမ္ေဆာက္ရန္ ေျမအရပ္။ (င) တံခါးမုခိတည္ရာေျမ။ (စ) အိမ္၏-ေရွ႕-ေနာက္-ဥပစာေျမ။ မူရင္းၾကည့္ပါ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vatthu:ဝတၳဳ(တိ)
[ဝတၳဳ+က(ကန္)။ ဝတၳဳဝိယာတိဝတၳဳ။ အႏုဋီ၊ ၁။ ၇၄။]
(၁) ဝတၳဳႏွင့္ တူေသာ ဒြါရ မေနာဒြါရ (ဘဝင္စိတ္)။ (၂) ေျမယာႏွင့္တူေသာ ကိေလသာ၏ တည္ရာ ခႏၶာစေသာ ေျမယာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vatthu:ဝတၳဳ (န)
တည္ရာ။ မွီရာ။ အိပ္ရာ။ ေက်ာင္းရာ။ ယာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vatthu:ဝတၳဳ (န)
အရာ။ ျဒဗ္။ ဥစၥာပစၥည္း။ အမႈအခင္း။ အေၾကာင္း။ ပဒတၳ။ အက်ည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine