Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vaggu:a.[Sk.valgu] 愛すべき,好ましき,妙なる.-vada 妙語者.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vaggu,【形】 可愛的,愉快的。 ~vada,【形】 有悅耳語言的。(p274)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vaggu,【形】可愛的,愉快的。vagguvada,【形】有悅耳語言的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaggu: vaggu(ti)
ဝဂၢဳ(တိ)
«vaggu+ṇa»
[ဝဂၢဳ+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vaggu: vaggu(ti)
ဝဂၢဳ(တိ)
«vagga+u.ṭī,693.vala+gu.valla+gu.valīyati saṃvarīyatīti vaggu.ṇvādi.35.vallīyati saṃvarīyatīti vaggu.sūci.474.valgu-saṃ.vaggu-prā,addhamāgadhī.»
[ဝဂၢ+ဥ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၆၉၃။ ဝလ+ဂု။ ဝလႅ+ဂု။ ဝလီယတိ သံဝရီယတီတိ ဝဂၢဳ။ ဏြာဒိ။ ၃၅။ ဝလႅီယတိ သံဝရီယတီတိ ဝဂၢဳ။ သူစိ။ ၄၇၄။ ဝလၢဳ-သံ။ ဝဂၢဳ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vaggu:[adj.] lovely; pleasant.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vaggu,(adj.) [cp.Vedic valgu,fr.valg; freq.in combn with vadati “to speak lovely words”] lovely,beautiful,pleasant,usually of sound (sara) D.II,20 (°ssara); S.I,180,190; Sn.350,668; Vv 53,361,364 (°rūpa),5018 (girā),636,6410 (ghoso suvaggu),6420,672,8417; Pv.I,113; II,121; III,34; J.II,439; III,21; V,215; Sdhp.245.The foll.synonyms are frequently given in VvA.& PvA.as explns of vaggu:abhirūpa,cāru,madhura,rucira,savanīya,siniddha,sundara,sobhaṇa.

--vada of lovely speech or enunciation Sn.955 (=madhura-vada,pemaniya-vada,hadayaṅgama°,karavīkaruda-mañju-ssara Nd1 446).(Page 591)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vaggu:Beautiful,pleasant
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VAGGU:[a] dễ thương,vui vẻ --vada [a] nói dễ thương
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaggu:ဝဂၢဳ(တိ)
[ဝဂၢ+ဥ။ ဓာန္၊ ဋီ၊ ၆၉၃။ ဝလ+ဂု။ ဝလႅ+ဂု။ ဝလီယတိ သံဝရီယတီတိ ဝဂၢဳ။ ဏြာဒိ။ ၃၅။ ဝလႅီယတိ သံဝရီယတီတိ ဝဂၢဳ။ သူစိ။ ၄၇၄။ ဝလၢဳ-သံ။ ဝဂၢဳ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ႏွလုံးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိ-ေပ်ာ္ေမြ႕ဖြယ္ေကာင္း-ေသာ။ (၂) (က) ကြၽမ္းက်င္-လိမၼာ-ေသာ။ (ခ) ေကာင္း-တင့္တယ္-အလြန္အဆင္းလွ-ေသာ။ (၃) ခ်ိဳၿမိန္-သာယာ-နာေပ်ာ္ဖြယ္ရွိ-ေသာ။ (၄) ႏူးညံ့-ေျပျပစ္-ညက္ေညာ-စိတ္ႏွလုံးကို ေဆာင္တတ္-ေသာ။ (၅) တင့္တယ္-စံပယ္-သိမ္ေမြ႕ေျပျပစ္-ေသာ။ (၆) သန္႔ရွင္း-စင္ၾကယ္-အညစ္အေၾကးကင္း-ေသာ။ (၇) တင့္တယ္-သာယာေျဖးညႇင္း-စြာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vaggu:ဝဂၢဳ(တိ)
[ဝဂၢဳ+ဏ]
(၁) ခ်ိဳၿမိန္-သာယာ-ေသာ အသံရွိေသာ။ (၂) တင့္တယ္-စံပယ္-ျခင္းရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vaggu:ဝဂၢဳ (တိ)
ေကာင္းသည္။ တင့္တယ္သည္။ သာယာသည္။ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine