Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vacchatara:m.vacchatarī f.[cf.Sk.vatsatara.<vaccha ①] 犢牛,こうし.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vacchatara: vacchatara(thī,pu)
ဝစၧတရ(ထီ၊ပု)
«vaccha+tara+a.vaccha+tara.thī-nitea vacchatarī.4.56.sī,ṭī,,2.3vava.»
[ဝစၧ+တရ+အ။ ဝစၧ+တရ။ ထီ-၌ ဝစၧတရီ။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၅၆။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၃ဝဝ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vacchatara:[m.] a big calf.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vacchatara,[fr.vaccha; the compar.suffix in meaning “sort of,--like.” Cp.Sk.vatsatara] a weaned calf,bullock D.I,127,148; S.I,75; A.II,207; IV,41 sq.; Pug.56; DA.I,294.-- f.vacchatarī D.I,127; S.I,75; Vin.I,191; Pug.56.(Page 592)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
vacchatara:con bê đực
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vacchatara:ဝစၧတရ(ထီ၊ပု)
[ဝစၧ+တရ+အ။ ဝစၧ+တရ။ ထီ-၌ ဝစၧတရီ။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၅၆။ သီ၊ ဋီ၊ သစ္၊ ၂။ ၃ဝဝ။]
ႏြားသိုး၊ ႏြားေပါက္၊ (၂) ႏြားငယ္။ ဝစၧတရသတ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vacchatara:ဝစၧ-တရ (ပ)
ႏြားငယ္အျဖစ္ကို လြန္ေသာ ႏြား။ အလတ္ျဖစ္ေသာ ႏြားပိုက္ငယ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine