Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vātapāna: vātapāna(ti)
ဝါတပါန(တိ)
«vātapāna+ṇa»
[ဝါတပါန+ဏ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vātapāna: vātapāna(na)
ဝါတပါန(န)
«vāta+pā+yu.vātaṃ pivatīti vātapānaṃ.ṭī,217.pā,yo.36.vātaṃ pivati anenāti vātapānaṃ.pā,yo.468.vātayāna-sakka-tapiṭaka.vātāyana-saṃ.vāyāyaṇa-prā.»
[ဝါတ+ပါ+ယု။ ဝါတံ ပိဝတီတိ ဝါတပါနံ။ ဓာန္၊ဋီ၊၂၁၇။ ပါစိတ္၊ေယာ။၃၆။ဝါတံ ပိဝတိ အေနနာတိ ဝါတပါနံ။ ပါစိတ္၊ေယာ။၄၆၈။ ဝါတယာန-သကၠ-တပိဋက။ ဝါတာယန-သံ။ ဝါယာယဏ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vātapāna:[nt.] a window.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vātapāna:các loại cửa sổ nói chung,có thể có lưới (jālavātapāna) hay chấn song (salākāvātapāna),hợp luật
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vātapāna:ဝါတပါန(န)
[ဝါတ+ပါ+ယု။ ဝါတံ ပိဝတီတိ ဝါတပါနံ။ ဓာန္၊ဋီ၊၂၁၇။ ပါစိတ္၊ေယာ။၃၆။ဝါတံ ပိဝတိ အေနနာတိ ဝါတပါနံ။ ပါစိတ္၊ေယာ။၄၆၈။ ဝါတယာန-သကၠ-တပိဋက။ ဝါတာယန-သံ။ ဝါယာယဏ-ျပာ။]
ေလသာ-ေလေသာက္-တံခါး၊ ေလသာ-ေလေသာက္-ျပဴတင္း။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vātapāna:ဝါတပါန(တိ)
[ဝါတပါန+ဏ]
ေလသာတံခါး-ေလသာျပဴတင္း-ရွိေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vātapāna:ဝါတ-ပါန (န)
ေလေသာက္တံခါး၊ ေလသာျပတင္း။
ဝါတပါနဥမၼာေရ၊ ေလာသာတံခါးခံု၌။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine