Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāpi:f.[Sk.vāpī] 池,沼.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāpi,【陰】 水箱,水庫。(p282)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāpi,(cp.Epic & Classic Sk.vāpī),【陰】池、水庫(a pond)。vāpijala,池水。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāpi: vāpi(thī)
ဝါပိ(ထီ)
«vapa+i.vapa+ṇī.kotthubha.vapa bījanikkhepe,vapanti yāyavāpī.ṭī.678.vapanti yāya sā vāpī.ṇī.sūci.vapa+.vapanti etāyāti vāpi,jalāsayo.ṇvādi.1va.vāpi,vāpī,vāpikā-saṃ.vāpī-addhamāgadhī.»
[ဝပ+ဣ။ ဝပ+ဏီ။ ေကာတၳဳဘ။ ဝပ ဗီဇနိေကၡေပ၊ ဝပႏၲိ ယာယဝါပီ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၇၈။ ဝပႏၲိ ယာယ သာ ဝါပီ။ ဏီ။ သူစိ။ ဝပ+ဣဏ္။ ဝပႏၲိ ဧတာယာတိ ဝါပိ၊ ဇလာသေယာ။ ဏြာဒိ။ ၁ဝ။ ဝါပိ၊ ဝါပီ၊ ဝါပိကာ-သံ။ ဝါပီ-အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāpi,(f.) tank; a reservoir for water.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāpi,(f.) [cp.Epic & Classic Sk.vāpī] a pond; °jala water from a pond Mhvs 25,66.(Page 608)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀPI:[f] hồ chứa nước,bể chứa nước
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāpi:ဝါပိ(ထီ)
[ဝပ+ဣ။ ဝပ+ဏီ။ ေကာတၳဳဘ။ ဝပ ဗီဇနိေကၡေပ၊ ဝပႏၲိ ယာယဝါပီ။ ဓာန္၊ဋီ။၆၇၈။ ဝပႏၲိ ယာယ သာ ဝါပီ။ ဏီ။ သူစိ။ ဝပ+ဣဏ္။ ဝပႏၲိ ဧတာယာတိ ဝါပိ၊ ဇလာသေယာ။ ဏြာဒိ။ ၁ဝ။ ဝါပိ၊ ဝါပီ၊ ဝါပိကာ-သံ။ ဝါပီ-အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) ကန္၊ ေရကန္၊ အိုင္၊ တစ္ဘက္ဆည္ကန္။ (၂) ေရကန္-တစ္ဘက္ဆည္ကန္-ႀကီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāpi:ဝါပိ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine