Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāmana:a.m.[<vāma] 侏儒,こびと.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāmana,vāmanaka,【陽】 矮子。 【形】 像侏儒的。(p282)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāmana,vāmanaka,【陽】矮子(dwarf)。【形】像侏儒的(dwarfish)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāmana: vāmana(ti)
ဝါမန(တိ)
«vā+mana.vā gamane,mano.ṭī.7va8.vama+yu.kotthubha.vāmana-saṃ.vāmaṇa-prā,addhamāgadhī.»
[ဝါ+မန။ ဝါ ဂမေန၊ မေနာ။ ဓာန္၊ ဋီ။၇ဝ၈။ ဝမ+ယု။ ေကာတၳဳဘ။ ဝါမန-သံ။ ဝါမဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāmana,(m.),a dwarf.(adj.) dwarfish.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāmana,(adj.) [fr.vāma1,cp.Ger.linkisch=uncouth] dwarfish; m.dwarf Vin.I,91; DA.I,148.(Page 609)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀMANA:--naka [m] người lùn [adj] sự lùn thấp
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
vāmana:người lùn,thấp bé một cách dị dạng,không được thọ đại giới.nhưng chuyện dĩ lỡ,vẫn thành tựu giới phẩm.riêng thầy tổ phạm tác ác
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāmana:ဝါမန(တိ)
[ဝါ+မန။ ဝါ ဂမေန၊ မေနာ။ ဓာန္၊ ဋီ။၇ဝ၈။ ဝမ+ယု။ ေကာတၳဳဘ။ ဝါမန-သံ။ ဝါမဏ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) နိမ့္-ပုကြ-ေသာ၊ သူ။ (ပု) (၂) ဝါမနမည္ေသာဆင္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāmana:ဝါမန (ပ)
ပုကြေသာ သူ။ လူပု။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāmana:ဝါမန (တိ)
နိမ့္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine