Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāheti:[vahat の caus.] 運ばせる,運ぶ.pp.vāhita; pass.ppr.vāhiyamāna.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāheti,(vah + e),傳達,導向。(p284)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāheti,(vah+e;Caus.of vahati),傳達,導向。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāheti: vāheti(kā,kri)
ဝါေဟတိ(ကာ၊ႀကိ)
«vaha+ṇe+ti.curādi¿,vahati- vāhanaç vuyhati-.»
[ဝဟ+ေဏ+တိ။ စုရာဒိ¿၊ ဝဟတိ-ႏွင့္ ဝါဟန,ဝုယွတိ-တို႔လည္းၾကည့္။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāheti:[vah + e] conveys; leads to.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāheti,is Caus.of vahati (q.v.).(Page 611)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀHETI:(vah+e) gởi đến,dắt dẫn đến
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāheti:ဝါေဟတိ(ကာ၊ႀကိ)
[ဝဟ+ေဏ+တိ။ စုရာဒိ¿၊ ဝဟတိ-ႏွင့္ ဝါဟန,ဝုယွတိ-တို႔လည္းၾကည့္။]
(၁) ျဖစ္ေစ၏။ (၂) ေရာက္ေစ၏။ (၃) ဖဲေစ-ဖဲသြားေစ-ဖဲသြားေအာင္ျပဳ-၏။ (၄) ပစ္ခ်-ပစ္တင္-၏။ (၅) ေမွ်ာ-ေမ်ာေစ-၏။ (၆) ကူးေျမာက္ေစ၏။ (၇) ငင္-ခပ္-၏။ (၈) ျပာလႊင့္-ျပာပစ္-လႊင့္ပစ္-ႏွင္ထုတ္-၏။ (၉) ေဆာင္တတ္၏။ ဝါ-ေမွ်ာ၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāheti:ဝါေဟတိ (ကာ) (√ဝဟ္+ေဏ)
ရြက္ေဆာင္ေစ၏။ ေရာက္ေစ၏။ ႏွင္ထုတ္၏။ ေမွ်ာ၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine