Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāha:a.m.[〃<vahati] 運ぶ; 車,乗物; 車の荷.-sata 百車の荷.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāha,【形】 1.運送的,領先的。 【陽】 2.領袖,3.手推車,4.一滿車(的裝貨量,即: 380 陀那〔見 Doṇa〕)。 5.負荷的畜牲。 6.急流。 ~ka,【陽】負擔者,拿走的人,通向,涌流。(p283)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāha,【形】1.運送的,領先的。2.領袖。【陽】,3.手推車,4.一滿車(的裝貨量,即:380 陀那〔見 Doṇa〕)。5.負荷的畜牲。6.急流。satthavāha,商隊領導人(a caravan leader,merchant)。vāhanaka =vāha (VvA.337.)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāha: vāha(ti)
ဝါဟ(တိ)
«vāha(1)+ka»
[ဝါဟ(၁)+က]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāha: vāha(pu)
ဝါဟ(ပု)
«vaha+ṇa.vahatīti vāho.vaha pāpuṇane,ṇo.ṭī.484.vahitabboti vāho.jā,ṭṭha,7.168.vāha-saṃ,prā,addhamāgadhī.»
[ဝဟ+ဏ။ ဝဟတီတိ ဝါေဟာ။ ဝဟ ပါပုဏေန၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၈၄။ဝဟိတေဗၺာတိ ဝါေဟာ။ ဇာ၊႒၊၇။၁၆၈။ဝါဟ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāha:[adj.] carrying; leading.(m.) a leader; a cart; a cartload,i.e.380 dronas; a beast of burden; a torrent.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāha,(adj.-n.) [fr.vah] 1.carrying,leading; a leader,as in sattha° a caravan leader,merchant J.I,271; Vv 847; 8420; VvA.337.-- 2.a cart,vehicle; also cartload Sn.p.126 (tila°=tila-sakaṭa SnA 476); J.IV,236 (saṭṭhi°sahassāni 60,000 cartloads); Miln.80 (°sataṁ).(Page 611)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Vāha:The name of Elāra’s state horse,stolen by Velusumana.MT.440.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀHA:[a] sự đem đi,dẫn đi [m] người hướng dẫn,chiếc xe,xe vận tải,con vật để chở đồ (như voi,lạc đà),giòng nước suối --ka [3] người vác hay mang đi,dẫn đến,(tiền bạc) đang lưu hành
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāha:ဝါဟ(ပု)
[ဝဟ+ဏ။ ဝဟတီတိ ဝါေဟာ။ ဝဟ ပါပုဏေန၊ ေဏာ။ ဓာန္၊ဋီ။၄၈၄။ဝဟိတေဗၺာတိ ဝါေဟာ။ ဇာ၊႒၊၇။၁၆၈။ဝါဟ-သံ၊ ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ။]
(၁) တစ္ဝါဟ (က) (ပို႔-ေဆာင္-သယ္-အပ္ေသာ) ဝန္။ (ခ) လွည္းတစ္စီး-တိုက္-တင္-ဝန္ (တင္း ၈ဝ-ပမာဏရွိေသာဝန္)။ (ဂ) လွည္းႏွစ္စီး-တိုက္-တင္-ဝန္။ (ဃ) တစ္ကုမ႓ႏွင့္လွည္းႏွစ္စီး-တိုက္-တင္-ဝန္။ (၂) ေရအလ်ဉ္ (ေရအယဉ္)။ (၃) ျမင္း၊ ျမင္းယာဉ္။ (၄) အစုအပုံ။ (၅) ေမာင္းႏွင္ေသာ၊ သူ။ (၆) လွည္း။ (၇) ကူးေျမာက္ေစေသာ၊ သူ (ဘုရား)။ ဝါဟ႐ူပ-လည္းၾကည့္။ ဝါဟသႆ-ၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāha:ဝါဟ(တိ)
[ဝါဟ(၁)+က]
ေရအယဉ္-ႏွင့္တူ-သဖြယ္ျဖစ္-ေသာ။ ဝါဟ(၁) (၂) ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
vāha:ဝါဟ
ဘူ = ပယတေန-အားထုတ္ျခင္း၌။ ဝါဟတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāha:ဝါဟ (ပ)
ေရွ႕ေဆာင္။ လွည္း။ လွည္းတစ္စီး။ဝန္ (ခါရီႏွစ္ဆယ္)။ ဝန္ေဆာင္ႏြားျမင္းစသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāha:ဝါဟ (တိ) (√ဝဟ္+ေဏ)
ရြတ္ေဆာင္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine