Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
vāceti:[vac の caus.] 説かしむ,誦せしむ,教える.pp.vācita.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Vāceti,(vac + e),讀,教,背誦。【 過】 ~esi。【 過分】 vācita。【 現分】 ~centa。【潛】 vācetabba。 【獨】 vācetvā。(p281)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Vāceti,(vac+e),讀,教,背誦。【過】vācesi。【過分】vācita。【現分】vācenta。【義】vācetabba。【獨】vācetvā。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
vāceti: vāceti(kā,kri)
ဝါေစတိ(ကာ၊ ႀကိ)
«vaca+ṇe+ti.vacati-mha.pācayati-saṃ.vācai-prā,addhamāgadhī»
[ဝစ+ေဏ+တိ။ ဝစတိ-မွ။ ပါစယတိ-သံ။ ဝါစဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
vāceti:[vac + e] reads; teaches; recites.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Vāceti,[Caus.of vac] to make speak or recite,to teach:see vatti.-- pp.vācita.(Page 607)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
vāceti:see vatti
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
VĀCETI:(vac+e) đọc,dạy,đọc thuộc lòng [aor] --esi [pp] vācita [prp] centa [ptp] vācetabba [abs] vācetvā
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
vāceti:ဝါေစတိ(ကာ၊ ႀကိ)
[ဝစ+ေဏ+တိ။ ဝစတိ-မွ။ ပါစယတိ-သံ။ ဝါစဣ-ျပာ၊ အဒၶမာဂဓီ]
ရြတ္ဖတ္-ေျပာဆို-သင္ယူ-သင္ၾကား-ေစ၏၊ သင္ျပ-ပို႔ခ်-၏။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
vāceti:ဝါေစတိ (ကာ) (√ဝစ္+ေဏ)
သင္ေစ၏။ ပို႔ခ်သင္ၾကားေစ၏။ ပို႔ခ်၏။ ဖတ္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine