Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upekkhanā,upekkhā,upekhā,【陰】 中立,鎮定,不關心。(p77)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upekkhanā,upekkhā,upekhā (upa近+ikkh(梵īks)見),【陰】中立,鎮定,旁觀(looking on)。upekkhāsatipārisuddhi(upekkhā舍-sati念-pārisuddhi清淨),舍念清淨。可以解讀作︰1.舍與念及清淨。2.舍與念之清淨。3.舍與由念而有的清淨。*4.舍與念二者之清淨。*5.由舍與念而有的清淨。*6.由舍而有的念之清淨。7.由舍而有的念和清淨。8.舍的唸的清淨。9.舍之念與清淨。10.由舍之念而有的清淨。(水野弘元著,許洋主譯,《巴利文法》,世界佛學名著譯叢5,華宇出版社,1986年,頁243。*4、*5、*6項爲學界常解讀的方式。第5項「由舍與念而有的(心)清淨」可能最正確。「具舍與念,心極清淨」,也就是「舍」、「念」、「清淨」三個詞,都是描述第四禪禪心的狀態。--蔡奇林︰《第四禪「舍念清淨」(upekkhā-sati-pārisuddhi)一語的重新解讀》) Vism.167︰Upekkhāsatipārisuddhinti upekkhāya janitasatiyā pārisuddhiṁ.Imasmuñ hi jhāne suparisuddhā sati,yā ca tassā satiyā pārisuddhi,sā upekkhāya katā,na aññena; tasmā etaṁ upekkhāsatipārisuddhinti vuccati.Vibhaṅge pi vuttaṁ :- ayaṁ sati imāya upekkhāya visadā (v.l.vivaṭā) hoti parisuddhā pariyodātā tena vuccati Upekkhāsatipārisuddhī ti (「舍念清淨」意即:由舍所生的唸的清淨。因爲在此禪中,念極清淨,而此唸的清淨,是由舍所造,非由其他;因此說爲「舍念清淨」。在《分別論》中也說:此念由於此舍而變得明淨(異讀:顯明)、清淨、皎潔,因此說爲「舍念清淨」。)其中所引《分別論》的原文出處是Vibh.261,其中visadā (明淨) 在《分別論》讀作vivaṭā (顯明、沒有遮蔽)。Vism.168︰Na kevalañ c’ ettha tāya satiy’ eva parisuddhā,api ca kho sabbe pi sampayuttadhammā,satisīsena pana desanā vuttā.(這裏不單只是唸的清淨,而是所有(與念)相應之法也都清淨,然而,此項教說(只是)以念爲首而說)。Vism.168︰Tassā (ie.tatramajjhattupekkhāya) parisuddhacandalekhā pabhā viya,sahajatā pi sati-ādayo parisuddhā honti pariyodātā.(由於彼(中舍tatramajjhattupekkhā)清淨之故──就像是清淨的新月之光一樣,與之相伴而生的念等(諸法)也變得清淨、皎潔。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upekkhanā:[f.] neutrality; equanimity; indifference.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upekkhanā,(f.) [abstr.fr.upa + īkṣ] is commentator’s paraphrase for upekkhā (q.v.) Nd1 501 = Nd2 166; Vbh.230.(Page 150)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPEKKHANĀ:upekkhā,upekkhā [f] trung bình,dửng dưng,tâm xả (không vui,không buồn)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upekkhanā:sự dững dưng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upekkhanā:ဥေပကၡနာ (ဣ) (ဥပ√ဣကၡ္+ယု)
လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine