Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
upādāniya:a.[upādāna-iya] 應(該)取的,順取.
パーリ語辞典 水野弘元著
upādāniya:a.[upādāna-iya] 應取の,順取.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Upādāniya,【形】 與執着關聯的。(p76)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Upādāniya,(fr.upādāna,for *upādānika › upādānaka),【形】與執著關聯的(belonging to or connected with upādāna,sensual,(inclined to) grasping; material (of rūpa),derived)。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upādāniya: upādāniya(ti)
ဥပါဒါနိယ(တိ)
«upa+ā+dā+anīya»
[ဥပ+အာ+ဒါ+အနီယ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
upādāniya: upādāniya(ti)
ဥပါဒါနိယ(တိ)
«upādāna+ṇika»
[ဥပါဒါန+ဏိက]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
upādāniya:[adj.] connected with grasping.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Upādāniya,(adj.) [fr.upādāna,for *upādānika › °aka] belonging to or connected with upādāna,sensual,(inclined to) grasping; material (of rūpa),derived.See on term Dhs.trsln. 203,322.-- S.II,84; III,47; IV,89,108; Dhs.584,1219,1538; Vbh.12 sq.,30,56,119,125,319,326.(Page 149)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UPĀDĀNIYA:[a] liên hệ đến sự cố chấp
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
upādāniya:cảnh thủ
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upādāniya:ဥပါဒါနိယ(တိ)
[ဥပါဒါန+ဏိက]
ဥပါဒါန္တို႔၏-အာ႐ုံ-အေၾကာင္း-အစီးအပြါး ျဖစ္ေသာ၊ စြဲလမ္းျခင္းငွါ ထိုက္ေသာ၊ စြဲလမ္းမႈ ဥပါဒါန္၌ ယွဉ္ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
upādāniya:ဥပါဒါနိယ(တိ)
[ဥပ+အာ+ဒါ+အနီယ]
ဥပါဒါန္တို႔သည္ စြဲလမ္းအပ္ေသာ၊ (သ်)။ (အာ႐ုံျပဳျခင္း၏ အစြမ္းအားျဖင့္) ဥပါဒါတရားတို႔သည္ ကပ္၍ ယူအပ္ေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
upādāniya:ဥပါဒါနိယ (တိ) (ဥပါဒါန+ဣယ)
စြဲလမ္းရာျဖစ္ေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine