Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
ubbhaṭṭhaka:a.[ubbha-ṭha-ka<ubbhaṭṭhitaka] 直立的,常立行者.
パーリ語辞典 水野弘元著
ubbhaṭṭhaka:a.[ubbha-ṭha-ka<ubbhaṭṭhitaka] 直立せる,常立行者.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
ubbhaṭṭhaka:a.[ubbha-ṭha-ka<ubbhaṭṭhitaka] 直立した,常立行者
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Ubbhaṭṭhaka,【形】 直立。(p79)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Ubbhaṭṭhaka,【形】直立,常站立者。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
ubbhaṭṭhaka: ubbhaṭṭhaka(ti)
ဥဗ႓႒က(တိ)
«ubbhaṭṭha+(=ubbha+ṭhā+a)+ka»
[ဥဗ႓႒+(=ဥဗ႓+ဌာ+အ)+က]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
ubbhaṭṭhaka:[adj.] standing upright.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Ubbhaṭṭhaka,(adj.) [ubbha + ṭha + ka of sthā,prob.contracted fr.ubbhaṭṭhitaka] standing erect or upright D.I,167; M.I,78,92,282,308,343; A.I,296; II,206; Pug.55 (ubb°; = uddhaṁ ṭhitaka PugA 233).(Page 153)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
UBBHAṬṬHAKA:[a] đứng thẳng dậy
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
ubbhaṭṭhaka:hạnh đứng thẳng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
ubbhaṭṭhaka:ဥဗ႓႒က(တိ)
[ဥဗ႓႒+(=ဥဗ႓+ဌာ+အ)+က]
အထက္၌ ရပ္ေသာ၊ သူ။ (ထိုင္ရာမွ ထေသာ အခါမွ စ၍ တစ္ေနရာတည္း၌သာ ရပ္ေနေသာ-မထိုင္ဘဲေနေသာ-သူ)။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ubbhaṭṭhaka:ဥဗ႓-႒က (ပ)
အထက္၌ ရပ္ေသာ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
ubbhaṭṭhaka:ဥဗ႓-႒က (တိ) (ဥဗ႓√ဌာ+က)
အထက္၌ တည္သည္။ အထက္၌ ရပ္ျခင္း ရွိသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine