Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
titthiyapakkantaka: titthiyapakkantaka(ti)
တိတၳိယပကၠႏၲက(တိ)
[titthiya+pakkanta+ka.thī-nitea-pakkantikā]
[တိတၳိယ+ပကၠႏၲ+က။ ထီ-၌-ပကၠႏၲိကာ]
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
titthiyapakkantaka:chỉ hạng tỳ khưu cải đạo theo ngoại giáo người như vậy không được phép tái thọ đại giới dù có vị nào đứng ra bảo lãnh cho tu thì tăng chúng phải vô hiệu hóa giới đàn,và giới phẩm của đương sự cũng không thành tựu (samantapās
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
titthiyapakkantaka:တိတၳိယပကၠႏၲက(တိ)
[တိတၳိယ+ပကၠႏၲ+က။ ထီ-၌-ပကၠႏၲိကာ]
တိတၳိ-တို႔၌-တို႔သို႔-ေရႊ႕ေျပာင္း-ဝင္သြား-ေသာ၊ တိတၳိတို႔၏ အယူဝါဒကို လက္ခံက်င့္သုံးေသာ၊ သူ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
titthiyapakkantaka:တိတၳိယ-ပကၠႏၲက (ပ)
တိတၳိေဘာင္သို႔ ေျပးဝင္ေလေသာ သူ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine