Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tinduka:tindu m.[〃] 鎮頭迦樹.= tiṇḍuka.cf.timbaru,timbarūsaka
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tinduka,【陽】 黑烏木(柿樹屬的一種喬木 (Diospyros melanoxylon))。(p146)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tinduka,【陽】黑烏木(柿樹屬的一種喬木 (Diospyros melanoxylon))。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tinduka: tinduka(pu,na)
တိႏၵဳက(ပု၊န)
[tanu+uka.tidi+u+ka.tanu vitthāre,uko,dantoca.(tinduko).tidi hiṃsāyaṃ vā,u,saññāyaṃko.,ṭī.56va.sūci.]
[တႏု+ဥက။ တိဒိ+ဥ+က။ တႏု ဝိတၳာေရ၊ ဥေကာ၊ ဒေႏၲာစ။ (တိႏၵဳေကာ)။ တိဒိ ဟႎသာယံ ဝါ၊ ဥ၊ သညာယံေကာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၆ဝ။ သူစိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tinduka:[m.] the tree Diospyros embryopteris.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tinduka,[Sk.tinduka] the tree Diospyros embryopteris D.I,178 (v.l.tiṇḍ°; J.V,99; tiṇḍukāni food in a hermitage J.IV,434; VI,532.--tindukakandarā Npl.the T.cave Vin.II,76.-- See also timbaru & timbarūsaka.(Page 303)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Tinduka:A watcher of corn (yavapālaka),who gave grass for his seat to Konāgamana Buddha.BuA.214.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TINDUKA:[m] cây Diospyros,thường mọc miền nhiệt đới,cây rất quí,là trái rất tốt đẹp
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tinduka:တိႏၵဳက(ပု၊န)
[တႏု+ဥက။ တိဒိ+ဥ+က။ တႏု ဝိတၳာေရ၊ ဥေကာ၊ ဒေႏၲာစ။ (တိႏၵဳေကာ)။ တိဒိ ဟႎသာယံ ဝါ၊ ဥ၊ သညာယံေကာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၅၆ဝ။ သူစိ။]
(၁) တည္ပင္။ (န) (၂) တည္သီး။ (၃) တိႏၵဳက-ဇာတ္။ တိႏၷဳကဇာတက-လည္းၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tinduka:တိႏၵဳက (န)
တည္သီး။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tinduka:တိႏၵဳက (ပ)
တည္ပင္။Diospyros Embryopteris

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine