Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thīna:n.[Sk.styāna] 惛沈,沈欝.-middha 惛沈睡眠,惛眠.
パーリ語辞典 水野弘元著
thīna:n.[Sk.styāna] 惛沈,沈欝.-middha 惛沈睡眠,惛眠.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
thīna:n.[Sk.styāna] 惛沈,沈欝.-middha 惛沈睡眠,惛眠.-middha-nīvaraṇa昏沉睡眠盖,昏眠盖[五盖の一]
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thīna,【中】 顯得不靈巧的性質或狀態,心不易彎曲的狀態。(p150)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thīna,Thina,Thena,Thāna,(‹the縮;梵styāna),【中】惛沉(昏沉),沉滯。《法集論》Dhammasaṅgaṇī #1162(PTS:1159)(CS:p.233):Tattha katamaṁ thinaṁ? Yā cittassa 1akallatā 2akammaññatā 3olīyanā 4sallīyanā 5līnaṁ 6īyanā 7līyitattaṁ 8thinaṁ 9thiyanā thiyitattaṁ cittassa--idaṁ vuccati thinaṁ.(什麼是‘昏沉’?那個心是1不聰明的、2不適合工作、3偷懶、4遲鈍、5萎縮、6萎靡、7昏沉、8昏昧、9昏迷,稱爲昏沉。)
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thīna: thīna(na)
ထီန(န)
[thi+yu.thiyati anussāhanāvasīdanavasena saṃhatīti thinaṃ,thidhātu saṃhanane,yu.aṭṭhasā,yo.136.thiyati cittaṃ mandamandaṃ katvā ajjhottharatīti thinaṃ,...iriyāpathampi sandhāretuṃ asamatthe katvā thinaṃ cittaṃ abhibhavati.paramatthadī,ṭī.1va3.thā+kta=ta.(,5.114,sya-).ṭhā+yu.(pā,yo,2.87-).]
[ထိ+ယု။ ထိယတိ အႏုႆာဟနာဝသီဒနဝေသန သံဟတီတိ ထိနံ၊ ထိဓာတု သံဟနေန၊ ယု။ အ႒သာ၊ ေယာ။ ၁၃၆။ ထိယတိ စိတၱံ မႏၵမႏၵံ ကတြာ အေဇၩာတၳရတီတိ ထိနံ၊ ...ဣရိယာပထမၸိ သႏၶာေရတုံ အသမေတၳ ကတြာ ထိနံ စိတၱံ အဘိဘဝတိ။ ပရမတၳဒီ၊ ဋီ။ ၁ဝ၃။ ထာ+ကၱ=တ။ (ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၁၄၊ သ်-ၾကည့္)။ ဌာ+ယု။ (ပါစိတ္၊ ေယာ၊ ၂။ ၈၇-ၾကည့္)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thīna:[nt.] unwieldliness; impalpability.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thīna,(nt.) [Sk.styāna; orig.pp.of styāyate to become hard,to congeal; steịā (cp.also thira)=Gr.stέas grease,tale; Lat.stīpo to compress; also Sk.stimita (motionless)=P.timi; stīma (slow),Mhg.stīm; Goth.etc.stains=E.stone; Gr.stίfos (heap); Lat.stīpes (pale); Ohg.stīf=E.stiff] stiffness,obduracy,stolidity,indifference (cp.thaddha & tandī,closely related in meaning).Together with middha it is one of the 5 hindrances (nīvaraṇāni) to Arahantship (see below).Def.as cittassa akammaññatā,unwieldiness or impliability of mind (=immobility) at Nd2 290=Dhs.1156,1236=Nett 86; as citta-gelaññaṁ morbid state of mind (“psychosis”) at DA.I,211.-- Sn.942 (niddaṁ tandiṁ sahe thīnaṁ pamādena na saṁvase),1106; Vbh.352 (=Nd2 290 as expln of līnatta); Vism.262 (°sineha,where p.361 reads patthinna°).

--middha sloth & drowsiness,stolidity & torpor; two of the 5 nīvaraṇāni (Dhs.trsl.pp.120,310) Vin.II,200 (vigata°); D.I,71,246; III,49,234,269,278; S.I,99; III,106; V,277 sq.; A.III,69 sq.; 421; Sn.437 (pañcamī senā Mārassa); It.27,120; Ps.I.31,45,162; II,12,169,179,228; Pug.68; Dhs.1154,1486; Vism.469; Sdhp.459.(Page 309)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THĪNA:[nt] dụ dự,buồn ngủ,hôn trầm
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
thīna:hôn trầm,sự dã dượi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thīna:ထီန(န)
[ထိ+ယု။ ထိယတိ အႏုႆာဟနာဝသီဒနဝေသန သံဟတီတိ ထိနံ၊ ထိဓာတု သံဟနေန၊ ယု။ အ႒သာ၊ ေယာ။ ၁၃၆။ ထိယတိ စိတၱံ မႏၵမႏၵံ ကတြာ အေဇၩာတၳရတီတိ ထိနံ၊ ...ဣရိယာပထမၸိ သႏၶာေရတုံ အသမေတၳ ကတြာ ထိနံ စိတၱံ အဘိဘဝတိ။ ပရမတၳဒီ၊ ဋီ။ ၁ဝ၃။ ထာ+ကၱ=တ။ (ေမာဂ္၊ ၅။ ၁၁၄၊ သ်-ၾကည့္)။ ဌာ+ယု။ (ပါစိတ္၊ ေယာ၊ ၂။ ၈၇-ၾကည့္)။]
(၁) ထိနေစတသိက္၊ စိတ္ကို-ညႇဉ္းဆဲ-လႊမ္းမိုး-တတ္-ေၾကာင္းျဖစ္-ျခင္းဟူ-ေသာ သေဘာ၊ (က) စိတ္၏-အားမရွိ-တြန္႔တို-ဆုတ္နစ္-ျခင္းဟူေသာ သေဘာ။ (ခ) စိတ္၏-က်င္နာ-အမႈ၌မခံ့-ပ်င္းရိ-ျခင္းဟူေသာ သေဘာ။ (ဂ) စိတ္၏- (အာ႐ုံ၌) မပ်ံ႕ပ်ဴး-စု႐ုံး-ပ်စ္ခဲ-ျခင္းဟူေသာ သေဘာ။ (ဃ) ထိန-သဒၵါ။ (တိ) (၂) စုခဲ-ပ်စ္ခြၽဲ-မာခဲ-ေသာအားျဖင့္ တည္တတ္ေသာ (ေထာပတ္-စသည္)။ ထိနသိေနဟ-လည္းၾကည့္။ (၃) ပ်ဉ္းပ်ဉ္း တြဲတြဲ ခက္ထန္-တင္းမာ- (မေပ်ာ့ေပ်ာင္း-မႏူးညံ့-)ေသာ၊ သူ။ ထိနဘာဝ-ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
thīna:ထီန
ဘူ = သဃၤာေတ-ေပါင္းစုျခင္း၌။ ထီနတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thīna:ထီန (န)
ထူထိုင္းျခင္း။ စိတ္၏ မသြက္လက္ျခင္း။ စိတ္၏ မခံ့ျခင္း။ ခဲျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine