Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
thāvara:a.m.[Sk.sthāvara<sthā] 不動的,定立者,確立者 [阿羅漢].
パーリ語辞典 水野弘元著
thāvara:a.m.[Sk.sthāvara<sthā] 動かざる,定立者,確立者 [阿羅漢].
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Thāvara,【形】 固定的,持久的。 ~riya,【中】 不動性,堅固,固體性。(p150)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Thāvara,【形】固定的,持久的。thāvariya,【中】不動性,堅固,固體性。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
thāvara: thāvara(ti)
ထာဝရ(တိ)
[thā+vara.ṭhā gatinivattiyaṃç tiṭṭhati sīlena ṭhāvaroç cirakālappavattanakoç vara-paccayoç ṭha-kārassa tha-kā-ro ca nipātanā.pañcikā,5.54.(-,ṭī.712.pā,yo,2.67).(sthāvara-saṃ)]
[ထာ+ဝရ။ ဌာ ဂတိနိဝတၱိယံ,တိ႒တိ သီေလန ဌာဝေရာ,စိရကာလပၸဝတၱနေကာ,ဝရ-ပစၥေယာ,ဌ-ကာရႆ ထ-ကာ-ေရာ စ နိပါတနာ။ ပၪၥိကာ၊ ၅။ ၅၄။ (-ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၁၂။ ပါစိတ္၊ ေယာ၊ ၂။ ၆၇)။ (သၳာဝရ-သံ)]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
thāvara:[adj.] immovable; long-lasting.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thāvara,2 (nt.) [from thavira=thera,old] old age PvA.149 (thāvari-jiṇṇa in expl.of therī,otherwise jarā-jiṇṇa.Should we read thāvira-jiṇṇa?).(Page 309)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Thāvara,1 (adj.) [Vedic sthāvara,from sthā,cp.sthavira,Gr.staurόs post,Lat.re-stauro,Goth.stana judgment & stojan to judge] “standing still,” immovable (opp.to tasa) firm,strong (Ep.of an Arahant:KhA 245) DhA.IV,176.Always in connection with tasa,contrasting or comprising the movable creation (animal world) & the immovable (vegetable world),e.g.Sn.394 (“sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṁ ye thāvarā ye ca tasanti loke”); It.32 (tasaṁ vā thāvaraṁ vā).See tasa for ref.(Page 308)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
THĀVARA:[a] không di chuyển được,bền lâu --riya [nt] không cử động,vững chắc,chắc chắn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
thāvara:ထာဝရ(တိ)
[ထာ+ဝရ။ ဌာ ဂတိနိဝတၱိယံ,တိ႒တိ သီေလန ဌာဝေရာ,စိရကာလပၸဝတၱနေကာ,ဝရ-ပစၥေယာ,ဌ-ကာရႆ ထ-ကာ-ေရာ စ နိပါတနာ။ ပၪၥိကာ၊ ၅။ ၅၄။ (-ဓာန္၊ ဋီ။ ၇၁၂။ ပါစိတ္၊ ေယာ၊ ၂။ ၆၇)။ (သၳာဝရ-သံ)]
(၁) မတုန္မလႈပ္-မေၾကာက္ရြံ႕ပဲ-ရဲဝံ့စြာ-တည္-တတ္-ေလ့ရွိ-ေသာ၊ သူ (ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္)။ (၂) ၾကာျမင့္-ခိုင္ျမဲစြာ (မေရြ႕ရွားပဲ)တည္-တတ္-ေလ့ရွိ-ေသာ၊ အရွည္ခံ့၍-တည္တံ့-ခိုင္ျမဲ-ေသာ၊ (က) ထာဝရဂ႐ုဘဏ္ (အရံ,ျခံ,ဥယ်ာဉ္,ေက်ာင္းႏွင့္ ယင္း-တို႔၏ တည္ရာေျမ)။ (ခ) ခိုင္ျမဲေသာ-စည္းစိမ္-ဥစၥာ (ေရႊ,ေငြ,လယ္,ယာ-စသည္)။ (ဂ) ခိုင္ျမဲေသာ (သူ႔အသက္သတ္ျခင္း-စသည္၌) ကိုယ္,ႏႈတ္ လြန္က်ဴးမႈ 'ပေယာဂ' (လက္နက္တြင္း 'က်င့္' တူးျခင္း,တံကဲမွီပ်ဉ္ခ်ပ္ကို စီရင္ျခင္း-စသည္)။ (ဃ) ခိုင္ျမဲေသာ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ုံနိမိတ္။ (င) ခိုင္ျမဲေသာ-႐ူပ-အ႐ူပ-စ်ာန္သမာပတ္။ (စ) ခိုင္ျမဲေသာ အရိယသစၥာ ၄-ပါး။ (ဆ) ခိုင္ျမဲေသာ အဝိပၸဝါသသီမကမၼဝါစာ။ (ဇ) ခိုင္ျမဲေသာ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ျခင္း ၃-ပါး။ (စ်) ခိုင္ျမဲေသာ ေက်ာင္းခံယူျခင္း ၂-ပါး။ (ည) တည္တံ့-ခိုင္ျမဲ-ေသာ စိတ္တရား။ (ဋ) မသူေတာ္တို႔ႏွင့္ ခိုင္ျမဲေသာေပါင္းေဖာ္ေနျခင္း။ (ဌ) ခိုင္ျမဲေသာ-အပန္းေျဖ-ဇရပ္-ရိပ္သာ။ (ဍ) ခိုင္ျမဲေသာ ဆီမီးစာ။ (၃) တည္တံ့-ခိုင္ျမဲ-သည္၏အျဖစ္ (ဘာဝပၸဓာန္)။ ထာဝရပၸတၱ-ၾကည့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thāvara:ထာဝရ (န)
ျမဲျမံစြာ တည္ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thāvara:ထာဝရ (ပ)
အာသေဝါကုန္ၿပီးေသာ အရွင္ျမတ္။ ရဟႏၲာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
thāvara:ထာဝရ (တိ) (√ဌာ+ဝရ)
အျမဲတည္သည္။ ခိုင္ျမဲသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine