Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
tayo:num.[Sk.traya; m.tayo,f.tisso,n.tīni] 三.instr.abl.tīhi; dat.gen.m.tiṇṇaṃ,f.tissannaṃ,n.tiṇṇannaṃ; loc.tīsu.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
tayo:num.[ti のm.Nom.Acc.Sk.trayas.trayo] 三.instr.abl.tīhi; dat.gen.m.tiṇṇaṃ,f.tissannaṃ,n.tiṇṇannaṃ; loc.tīsu.~akusala-dhammā三不善法.~akusala-vitakkā三不善寻.~akusala-saṅkappā三不善思惟.~akusala-hetū三不善因.~aggappasādā三胜信[三宝の信].~aggī 三火[贪,嗔,痴].~addhā三时[过去,现在,未来].~antā三边.~avyākata-hetū三无记因.~asaddhammā三非法.~assa-khaḷuṅkā三未调马.~assa-sadassā三良马.~āsavā三漏[欲,有,无明].~upaṭṭhānā三近住.~kammapathā三业道.~kasāvā三浊.~kiñcanā三障.~kusala-dhammā三善法.~kusala-vitakkā三善寻.~kusala-saṅkappā三善思惟.~kusala-hetū三善因.~khandhā三蕴[三学].~khilā三碍[三毒].~gāhā三执[见,慢,爱].~gilānūpamā puggalā三病喩人.~therā三长老[生,法,认定].~devā三天[世俗,生起,清净].~nighā三摇[三毒].~nissayā三依.~paṭibhāṇavanto三応弁具者.~parihāniyā dhammā三顺退法.~pāsādā三殿,三时殿.~puggalā三人[学,无学,非二学].~puttā三児[优,随,劣].~purisa-khaḷaṅkā三未调人.~purisa-sadassā[sat-assa]三の人良马.~pothakupamāpuggalā三树皮衣喩人.~phassā三触[空,无相,无愿].~buddhakkhettā三佛刹土[生诞,威令,境].~bhaddā assājāniyā[assa--ājāniyā]三最良马.~bhaddā purisājāniyā最良马[の如き]三人,贤なる人良马三人.~bhavā三有,三界[欲,色,无色].~bhārā三重担.~madā三憍[无病,年壮,活命].~mānā三慢[慢,过慢,卑下慢].~rāsī三聚[邪定,正定,不定].~lokā三世间[行,有情,空间].~vimokkhā三解脱[空,无相,无愿].~vivekā三远离.~vihārā[天,梵,圣].~vedā三ヴエーダ.~vyūhā三军.~saṁvaṭṭā三坏[大三灾.火,水,风による世界の破坏].~saṅkhārā三行[身.语.意;福,非福,不动;空,无相,无愿].~satipaṭṭhānā三念住.~satthāro三师.~samādhī三定,三三昧[有寻友伺,无寻唯伺,无寻无伺;空,无相,无愿]
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tayo,(ti 的【主、復】),三(人)。(p143)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tayo,(ti 的【主.復】) (f.tisso,nt.tīṇi; Vedic traya,trī & trīṇi;),三(人)。num.card.three. Nom.-Acc.m.tayo & tayas,f.tisso,nt.tīṇi,also used as absolute form (eka dve tīṇi) Gen.m.nt.tiṇṇaṁ,f.tissannaṁ; Instr.tīhi; Loc.tīsu.-- In composition & derivation:ti in numerical cpds.:tidasa (30); tisata (300); tisahassa (3000); in numerical derivations:tiṁsa (30),tika (triad),tikkhattuṁ (thrice); tidhā (threefold).-- In nominal cpds.:see ti° te (a) in numerical cpds.:terasa & teḷasa(13) (Sk.trayodawa,Lat.Tredecim); tevīsa (23) ; tettiṁsa (33); tesaṭṭhi (63)。(b) in nominal cpds.:see te-.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tayo:[nom.plu.of ti] three (persons).
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tayo,[f.tisso,nt.tīṇi; Vedic traya,trī & trīṇi; Gr.treίs,tria; Lat.trēs,tria; Goth.preis,prija; Ohg.drī; E.three,etc.] num.card.three. Nom.Acc.m.tayo (Sn.311),& tayas (tayas su dhammā Sn.231,see KhA 188) f.tisso (D.I,143; A.V,210; It.99) nt.tīṇi (A.I,138,etc.),also used as absolute form (eka dve tīṇi) Kh III,(cp.KhA 79 & tīṇi lakkhaṇā for lakkhaṇāni Sn.1019); Gen.m.nt.tiṇṇaṁ (J.III,52,111,etc.),f.tissannaṁ; Instr.tīhi (ṭhānehi Dh.224,vijjāhi It.101); Loc.tīsu (janesu J.I,307; vidhāsu Sn.842).-- In composition & derivation:ti in numerical cpds.:tidasa (30) q.v.; tisata (300) Sn.566 (brāhmaṇā tisatā); 573 (bhikkhavo tisatā); tisahassa (3000) Pv.II,951 (janā °ā); in numerical derivations:tiṁsa (30),tika (triad),tikkhattuṁ (thrice); tidhā (threefold).-- In nominal cpds.:see ti° te (a) in numerical cpds.:terasa (SnA 489; DhsA.333; VvA.72:terasī the 13th day) & teḷasa (S.I,192 Sn.pp.102,103) (13) [Sk.trayodaśa,Lat.tredecim]; tevīsa (23) VvA.5; tettiṁsa (33) J.I,273; DhA.I,267; tesaṭṭhi (63) PvA.111 (Jambudīpe tesaṭṭhiyā nagarasahassesu).‹-› (b) in nominal cpds.:see te°.(Page 297)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tayo:Three
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TAYO:ba (người)
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tayo:တေယာ (ပ)
သံုးခု။
တေယာ ဒိဝေသ၊ သံုးရက္ပတ္လံုး။ တေယာ မာေသ၊ သံုးလတို႔ ပတ္လံုး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine