Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tappiya,【形】 可滿足的。 【獨】 飽足了。(p143)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tappiya,【形】可滿足的。【獨】飽足了。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tappiya: tappiya(kā,kri,vi)
တပၸိယ(ကာ၊ႀကိ၊ဝိ)
[tappa+ṇe+tvā.tvā- ya-pru,i-lā.ka.597.rū.641.nīti,sutta.12va1.]
[တပၸ+ေဏ+တြာ။ တြာ-ကို ယ-ျပဳ၊ ဣ-လာ။ ကစၥည္း။ ၅၉၇။ ႐ူ။ ၆၄၁။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂ဝ၁။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tappiya:[abs.of tappeti] having satiated; having satisfied; having pleased.(adj.) satiable.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TAPPIYA:[a] đã thèm [abs] được thỏa mãn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tappiya:တပၸိယ(ကာ၊ႀကိ၊ဝိ)
[တပၸ+ေဏ+တြာ။ တြာ-ကို ယ-ျပဳ၊ ဣ-လာ။ ကစၥည္း။ ၅၉၇။ ႐ူ။ ၆၄၁။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂ဝ၁။]
ႏွစ္သိမ့္-ေရာင့္ရဲ-ေစ၍။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tappiya:တပၸိယ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tappiya:တပၸိယ

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine