Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tanutta:n.[tanu-tta] 薄性(性質狀態).
パーリ語辞典 水野弘元著
tanutta:n.[tanu-tta] 薄性.
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tanutta: tanutta(na)
တႏုတၱ(န)
[tanu+tta]
[တႏု+တၱ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tanutta:[nt.] thinness; diminution; reduction.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tanutta,(nt.) [n.-abstr.of tanu] diminution,reduction,vanishing,gradual disappearance A.I,160 (manussānaṁ khayo hoti tanuttaṁ paññāyati); II,144 (rāga°,dosa°,moha°); esp.in phrase (characterizing a sakadāgāmin) “rāga-d.-mohānaṁ tanuttā sakadāgāmī hoti” D.I,156; S.V,357 sq.,376,406; A.II,238; Pug.16.(Page 296)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
tanutta:sự giảm thiểu,sự nhẹ bớt
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tanutta:တႏုတၱ(န)
[တႏု+တၱ]
(က) နည္းသည္၏အျဖစ္။ (ခ) က်ဲသည္၏အျဖစ္။ (ဂ) ေလ်ာ့ပါးသည္၏အျဖစ္။ (ဃ) ပါးလႊာသည္၏အျဖစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tanutta:တႏု-တၱ (န)
ေသးငယ္သည္၏ အျဖစ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine