Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
tanu:a.[〃 cf.tanoti] 細的,薄的.-bhāva 瘦性(性質狀態),虛弱.-bhūta 已瘦的,病弱的.
パーリ語辞典 水野弘元著
tanu:a.[〃 cf.tanoti] 細き,薄き.-bhāva 瘦性,虚弱.-bhūta 痩せたる,病弱なる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tanu,【陰、中】 身體。 ~ruha,【中】 在身體上的毛髮。(p142)
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Tanu,【形】 瘦的,苗條的。 ~ka,【形】 瘦的。 ~kata,【形】 減肥的(做給它瘦的),減少的。 ~karaṇa,【中】 減肥,減少。 ~tara,【形】 較瘦的。 ~tā,~tta,【中】 ~bhāva,【陽】 瘦,減少。(p142)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tanu,【陰】【中】身體。tanuruha,【中】在身體上的毛髮。
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Tanu,【形】瘦的,苗條的。tanuka,【形】瘦的。tanukata,【形】減肥的(做給它瘦的),減少的。tanukaraṇa,【中】減肥,減少。tanutara,【形】較瘦的。tanutā,tanutta,【中】tanubhāva,【陽】瘦,減少。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
tanu: tanu(thī)
တႏု(ထီ)
[tanu+u.(.,ṭī.151-.tana+u.ṇvādi.4-pā.- nīti,dhā.262-nitea ]]anipphannapāṭi-padika]]hu eiea).]
[တႏု+ဥ။ (ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။၁၅၁-ၾကည့္။ တန+ဥ။ ဏြာဒိ။ ၄-ၾကည့္ပါ။ ယင္း-ပုဒ္ကို နီတိ၊ ဓာ။ ၂၆၂-၌ "အနိပၹႏၷပါဋိ-ပဒိက"ဟု ဆို၏)။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
tanu:[adj.] thin; slender.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Tanu,[Vedic tanu,f.tanvī; also n.tanu & tanū (f.) body *ten (see tanoti)=Gr.taQu-,Lat.tenuis,Ohg.dunni,E.thin] 1.(adj.) thin,tender,small,slender Vv 162 (vara° graceful=uttamarūpa-dhara VvA.79; perhaps to 2); PvA.46 (of hair:fine+mudhu).-- 2.(n.nt.) body (orig.slender part of the body=waist) Vv 537 (kañcana°); Pv.I,121; Vism.79 (uju+).Cp.tanutara.

--karaṇa making thinner,reducing,diminishing Vin.II,316 (Bdhgh on CV.V.9,2); --bhāva decrease Pug.17; --bhūta decreased,diminished Pug.17; esp.in phrase °soka with diminished grief,having one’s grief allayed DhA.III,176; PvA.38.(Page 296)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
tanu:Thin,slender,delicate; small,slight
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TANU:[f] [nt] thân thể --ruha [nt] lông trong mình
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
TANU:[a] ốm,mỏng,khỏng khảnh --ka [a] ốm --taka [a] làm cho ốm,bớt lại --karaṇa [nt] sự làm cho ốm,sự giảm đi --tara [a] người ốm yếu --tā,--tta [nt] bhāva [m] sự ốm yếu,sự bớt giảm đi
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
tanu:တႏု(ထီ)
[တႏု+ဥ။ (ဓာန္။ ဓာန္၊ ဋီ။၁၅၁-ၾကည့္။ တန+ဥ။ ဏြာဒိ။ ၄-ၾကည့္ပါ။ ယင္း-ပုဒ္ကို နီတိ၊ ဓာ။ ၂၆၂-၌ "အနိပၹႏၷပါဋိ-ပဒိက"ဟု ဆို၏)။]
(၁) အေရ။ (၂) ကိုယ္။ (က) အထက္ပိုင္းကိုယ္။ (ခ) ရင့္ေရာ္-အိုမင္း-ေသာ ကိုယ္။ (ဂ) ေသၿပီးကိုယ္၊ အေလာင္းေကာင္။ (တိ) (၃) (က) ကိုယ္ရွိေသာ၊ သူ။ တႏုက-(ည)-ၾကည့္။ (ခ) နည္းေသာ။ တႏုတၱ ,တႏုယ-တို႔လည္းၾကည့္။ (ဂ) က်ဲေသာ။ တႏုက-လည္းၾကည့္။ (ဃ) ပိန္-ၾကဳံ-ေသာ။ (င) ႏူးညံ့-ႏုနယ္-ေသာ။ တႏုစၧဝ,တႏုတမၺေလာမာစိတ-တို႔ၾကည့္။ (စ) ပါးလႊာေသာ။ တႏုတၱစ-ၾကည့္။ တႏုတၱ-(ဃ)-လည္းၾကည့္။ (ဆ) ေသးငယ္ေသာ။ တႏုတရ-ၾကည့္။ (ဇ) က်ဉ္းေသာ။ တႏုတရဇာလ-ၾကည့္။ တႏုမဇၩတုရိယဝိေသသ-လည္းၾကည့္။ (စ်) ၾကည္လင္ေသာ။ တႏုဘာဝ-(င)-ၾကည့္။ (ည) ေလ်ာ့ပါးေသာ။ တႏုတၱ,တႏုဘာဝ-တို႔ၾကည့္။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
tanu:တႏု
တနာ = ဝိတာေရ-ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၌။
ဘူ+စု = ဥပကာရ သဒၶါဃာေတသု-ေက်းဇူးျပဳျခင္း,သဒၶါတရားကို ဖ်က္ျခင္းတို႔၌၊ ဥပတာပ ရေဝသု စ-ပူပန္ေစျခင္း,အသံျပဳျခင္းတို႔၌လည္း။ တေနာတိ၊ တႏုေတ၊ တနတိ၊ တာေနတိ၊ တာနယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tanu:တႏု (န)
ကိုယ္။ အေရ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
tanu:တႏု (တိ)
ပါးသည္။ ေသးငယ္သည္။ ၾကဲသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine