Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 黃秉榮譯
taṭṭikā:f.茣蓙(鋪在貴人所坐的御座下的涼蓆).
パーリ語辞典 水野弘元著
taṭṭikā:f.茣蓙,ござ.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Taṭṭikā,【陰】 小墊,皮坐墊。(p141)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Taṭṭikā,【陰】小墊,皮坐墊。
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Taṭṭikā,(f.) [cp.kaṭaka] a (straw) mat Vin.IV,40 (Bdhgh on this:teṭṭikaṁ (sic) nāma tālapaṇṇehi vā vākehi vā katataṭṭikā,p.357); J.I,141 (v.l.taddhika); Vism.97.(Page 293)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
taṭṭikā:một loại chiếu làm bằng lá cọ và vỏ cây
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
taṭṭikā:တ႗ိကာ (ဣ)
သေပါ့ဖ်ာ။ သင္ျဖဴး။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine