Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
Sudassī,Sudassa: s.foll.
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Sudassī:A Brahma world,one of the Suddhāvāsā.

The inhabitants of this world are friendly with those ofAkanitthā.(D.ii.52; M.i.259; D.iii.237; M.iii.103; KhA.120; Vsm.473).

Some anāgāmīs obtain Parinibbāna in Sudassī.PSA.319.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sudassī:Seeing well
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sudassī:cõi thiện kiến thiên
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sudassī:သု-ဒႆီ (တိ)
ေကာင္းစြာ ႐ႈေလ့ရွိသည္။ ေကာင္းေသာ အဆင္းကို ျမင္သည္။ သုဒႆီျဗဟၼာဘံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine