Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sarūpa:a.[sa-rūpa] 同形の; 色身ある.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sarūpa,【形】 有相同的外形的,有外形的。 ~tā【陰】 類似處。(p334)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sarūpa,【形】有相同的外形的,有外形的。sarūpatā【陰】類似處。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sarūpa:[adj.] of the same form; having a form.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sarūpa,(adj.) [sa2+rūpa] 1.of the same form A.I,162; Pug.56.-- 2.[sa3+rūpa] having a body A.I,83.(Page 698)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SARŪPA:[a] thuộc về hình thức,có hình thức tốt --tā [f] sự giống nhau,hình tướng
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sarūpa:သ-႐ူပ (န)
မိမိအတၱေဘာျဖစ္ေသာ ႐ုပ္။ မိမိသေဘာရွိေသာ ဝတၳဳ။ ပကတိသေဘာ။
သ႐ူေပန၊ မိမိသေဘာအားျဖင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sarūpa:သ-႐ူပ (န)
သ႐ုပ္သေဘာ။ သုတိတူေသာ ဗ်ည္း။
သ႐ူေပန,သ႐ူပေတာ၊ သ႐ုပ္အားျဖင့္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sarūpa:သ-႐ူပ (တိ)
တူေသာ အဆင္း ရွိသည္။ တင့္တယ္ေသာ ကိုယ္ ရွိသည္။ ေကာင္းေသာ သဏၭာန္ ရွိသည္။ သုတိတူသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine