Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sappurisa:m.[sat-purisa] 善人,善士,正士(菩薩的異稱).-ūpassaya親近善士.-dāna善士施.-bhūmi 善士地.-saṃseva 親近善士,結交善士.
パーリ語辞典 水野弘元著
sappurisa:m.[sat-purisa] 善人,善士,正士.-ūpassaya 善士に親近.-dāna善士施.-bhūmi 善士地.-saṃseva 善士親近,善士との交友.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sappurisa,【陽】 正直的人。(p320)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sappurisa,(sa(=sat=santsat)真實的)+purisa人),【陽】真善人(他譯:善士﹑善知識﹑真人﹑實人﹑真實人) (「比丘們!在這裏某一人,從殺傷生物,變成已喜樂背離; 從拿起未被給與者,變成已喜樂背離; 從邪行於諸欲,變成已喜樂背離; 從妄語,變成已喜樂背離; 從存續在谷酒﹑果酒﹑醉品﹑放逸之中,變成已喜樂背離。比丘們! 此被叫做真善人。」 (A ii217) sappurisāvassayo﹐倚靠善知識。(AA.4.31.CS:p.2.289-290) Sappurisāvassayoti Buddhādīnaṁ sappurisānaṁ avassayanaṁ sevanaṁ bhajanaṁ,na rājānaṁ(倚靠善知識︰仰賴、結交、交往諸佛(不是諸王)等善知識)。satta sappurisa-dhammā七善士法(seven qualities of the true man)︰dhammaññū,知法(knowing the doctrine),atthaññū,知義(knowing the meaning),attaññū,自知(knowing self),mattaññū,知量(knowing moderation),kālaññū,知時(knowing the right time),parisaññū,知衆 (knowing groups),puggalaññū,知人(knowing persons)。 DA.33./III,1039.︰Tattha suttageyyādikaṁ dhammaṁ jānātīti dhammaññū.Tassa tasseva bhāsitassa atthaṁ jānātīti atthaññū.“Ettakomhi sīlena samādhinā paññāyā”ti evaṁ attānaṁ jānātīti attaññū.Paṭiggahaṇaparibhogesu mattaṁ jānātīti mattaññū.Ayaṁ kālo uddesassa,ayaṁ kālo paripucchāya,ayaṁ kālo yogassa adhigamāyāti evaṁ kālaṁ jānātīti kālaññū.Ettha ca pañca vassāni uddesassa kālo.Dasa paripucchāya.Idaṁ atisambādhaṁ.Dasa vassāni pana uddesassa kālo.Vīsati paripucchāya.Tato paraṁ yoge kammaṁ kātabbaṁ.Aṭṭhavidhaṁ parisaṁ jānātīti parisaññū.Sevitabbāsevitabbaṁ puggalaṁ jānātīti puggalaññū.(知法︰知經、偈等法。知義︰知(佛陀)說法之義。自知︰自知“我有這麼多戒定慧”。知量︰於接受、受用知量。知時︰知道指出時分,論究時分,證得相應之時分,這是關於時分。知衆︰知……。知人︰知應親近該親近的人。) AA.7.64./IV,57-8.︰puggalaparoparaññū hotīti evaṁ bhikkhu puggalānaṁ paroparaṁ tikkhamudubhāvaṁ jānanasamattho nāma hoti.(知人勝劣︰如是比丘識別衆人高低、利鈍。)。A.3.79./I,226.︰“Na pupphagandho paṭivātameti,Na candanaṁ tagaramallikā vā.Satañca gandho paṭivātameti,Sabbā disā sappuriso pavāyatī”ti.(花香撲鼻不逆風,栴檀.沉香.茉莉花;逆風撲鼻善士香,處處風靡善士(香)。)
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sappurisa:[m.] a righteous man.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sappurisa,[sat (=sant)+purisa] a good,worthy man M.III,21,37; D.III,252 (the 7 s°-dhammā),274,276,283; A.II,217 sq.,239; Dhs.259=1003; Vin.I,56; Dh.54; Pv.II,98; II,945; IV,187; J.I,202; equal to ariya M.I,8; S.III,4; asappurisa=anariya SnA 479.sappurisatara a better man S.V,20.(Page 680)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sappurisa:bậc chân nhân,thiền chí,chân nhân,hiền sĩ
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sappurisa:သပၸဳရိသ (ပ) (သတ္+ပုရိသ)
သူေတာ္ေကာင္း။ ေယာက်္ားျမတ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine