Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sakkāra:m.[<sat-kṛ] 恭敬,尊敬.-mada 恭敬憍.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sakkāra,【陽】 尊敬,款待。(p309)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sakkāra,(sat+kar(梵kr)作)(梵satkāra ),【陽】款待(hospitality),尊敬,恭敬(honour,worship)。sakkāraṁ karoti﹐表示尊敬(to pay reverence),告別(to say goodbye)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sakkāra:[m.] honour; hospitality.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sakkāra,[fr.sat+kṛ] hospitality,honour,worship Vin.I,27,183; A.II,203; J.I,63; II,9,104; Dh.75; Miln.386; Dhs.1121; Vism.270; SnA 284; VbhA.466.°ṁ karoti to pay reverence,to say goodbye DhA.I,398.Cp.lābha.(Page 661)
Buddhist Dictionary of Pali Proper Names by G P Malalasekera
Sakkāra:See Sakkhara.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAKKĀRA:[m] tôn kính
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sakkāra:sự lễ kính,vật lễ
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
sakkāra:သကၠာရ
တ = ပူဇာယံ-ပူေဇာ္ျခင္း၌။ သကၠေရာတိ။
[သကၠာရ-ပူဇာယံ၊ သကၠာရိေတာ။ ႐ူ၊ ၆၃၅- ႏွာ၊ ၃၈၉။ သကၠရီယိတာတိ-သကၠာရိေတာ။ ကစၥည္း၊ ၆၄၃။ သကၠာရိေတာတိ-သကၠာရ-ပူဇာယမီတိမႆ႐ူပံ။ ႏ်ာသ။
ဤသကၠာရိေတာ-စေသာ ပုဒ္မ်ားမွာ သံ(သႏၲ)သဒၵဴပပဒ ကရဓာတ္ျဖင့္ပင္ ၿပီးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဆရာမ်ားက သကၠာရဓာတ္-ဟု အသီးအျခား မိန္႔ဆိုမႈကို မျပဳၾကပါ။]
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sakkāra:သကၠာရ (ပ) (သတ္√ကရ္+ဏ)
အ႐ိုအေသျပဳျခင္း။ ပူေဇာ္ျခင္း။ ဆုလာဘ္ေပးျခင္း။ လွဴဖြယ္ဝတၳဳ။ ပူေဇာ္သကၠာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine