Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sabbathā:adv.[sabba-thā] 用盡所有的方法.~sabbaṃ 用盡一切方法,設法達成.
パーリ語辞典 水野弘元著
sabbathā:adv.[sabba-thā] あらゆる方法で.~sabbaṃ あらゆる方法ですべてを,何とかして完全に.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sabbathā,【副】 在每一方面。(p321)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sabbathā,【副】在每一方面(in every way)。sabbathā sabbaṁ,完全地(completely)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sabbathā:[adv.] in every way.
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
sabbathā:In every way,thoroughly
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SABBATHĀ:[ad] trong mọi cách
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sabbathā:mọi nơi
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sabbathā:သဗၺ-ထာ (နိ)
ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္။ အခ်င္းခပ္သိမ္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine