Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saṇṭhāti:=santiṭṭhati.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Saṇṭhāti,(saŋ + ṭhā + a),保持,靜立不動,被安置。 【過】 ~ṭhāsi。 【獨】~ṭhahitvā,【現分】 ~ṭhahanta。(p314)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Saṇṭhāti,(saṁ+ṭhā +a),保持,靜立不動,被安置。【過】saṇṭhāsi。【獨】saṇṭhahitvā,【現分】saṇṭhahanta。
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Saṇṭhāti,see santiṭṭhati.(Page 671)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
saṇṭhāti:To stand
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAṆṬHĀTI:(saṃ+thā+a) còn lại,còn đứng yên,được thành lập [aor] --thāsi [abs] --thahitvā [prp] -- thahanta
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saṇṭhāti:giữ lại,chứa đọng lại
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saṇṭhāti:သဏၭာတိ (သံ√ဌာ)
တည္၏။ တည္တံ့၏။ ေကာင္းစြာ တည္၏။ ရပ္တည္၏။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine