Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
saṃvāsa:m.[<saṃvasati] 共住,同住,性交,親交.
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
saṃvāsa:[m.] 1.co-residence; 2.intimacy; 3.sexual intercourse.
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SAṂVĀSA:[m] sự ở chung,sự thân mật,sự giao hợp (nam nữ)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
saṃvāsa:sự cộng trú,sự sống chung giữa các tỳ khưu có ba trường hợp được gọi là cộng trú ekakamma-saṃvāsa (cùng tham dự chung một tăng sự nào đó),ekuddesa-saṃvāsa (cùng làm bố tát với nhau),và samasikkhatā saṃvāsa (sống chung trú xứ mỗi ngày,do đồng giới phẩm) người không phải tỳ khưu hay tỳ khưu đang lúc chịu phạt cách ly đều được gọi chung là asaṃvāsika (người ngoài hay kẻ lạ của tăng chúng)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
saṃvāsa:cộng trú,sống chung,ở chung
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
saṃvāsa:သံ-ဝါသ (ပ) (သံ√ဝသ္+ဏ)
တကြေနျခင္း။ ေပါင္းေဖာ္ျခင္း။ ေပါင္းေဖာ္ယဥ္ပါးျခင္း။ တကြကံႀကီး ကံငယ္ျပဳျခင္း။
သံဝါသမႏြာယ၊ ေပါင္းေဖာ္ယဥ္ပါးျခင္းကို အစြဲျပဳ၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine