Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sūda:sūdaka m.[〃cf.sādu] 廚師.
パーリ語辞典 水野弘元著
sūda:sūdaka m.[〃cf.sādu] 料理人.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
sūda,sūdaka: m.[〃] 料理人. cf.sādu
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sūda,sūdaka,【陽】 廚子。(p351)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sūda,sūdaka,【陽】廚子。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sūda:[m.] a cook.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sūda,[Sk.sūda; for etym.see sādu] a cook D.I,51; S.V,149 sq.; J.V,292; DA.I,157; Vism.150 (in simile); Pv.II,937,950.(Page 721)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SŪDA:=SŪDAKA [m]người nấu ăn,anh bếp
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
sūda:သူဒ
စု = အာသုတိယံ-႐ိုေသစြာ နာယူဝန္ခံျခင္း၌။
စု+ဘူ = ဟႎသာ ပဂၣရဏ နိဝါရေဏသု-ညႇဉ္းဆဲျခင္း,ယိုေစျခင္း,တားျမစ္ျခင္းတို႔၌။ သူေဒတိ၊ သူဒယတိ၊ သူဒတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sūda:သူဒ (ပ) (သူဒ)
စားေတာ္ခ်က္။ စားဖိုသည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine