Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sāta:a.n.[Sk.śāta] 可意なる,悦意の,愉快,喜悦.-ārammaṇa 悦を所縁とする.-odaka (f.-odikā) よき水のある.-rūpa 悦色,喜ばしき様子の.-sahagata 悦と倶なる,楽倶の.-sita 悦に依止せる.-sukha 悦楽.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sāta,【中】 快樂,安樂。 【形】 愉快的,愜意的。(p339)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sāta,(cp.*Sk.wāta),【中】快樂,安樂(pleasant,agreeable)。【形】愉快的,愜意的。sātakumbha,【陽】愉悅的水壺(指黃金gold)。sāṇilakkhaṇa﹐【中】舒適相。asāta,【反】不快樂。cf.kaṭuka,【形】【中】苦痛(的)。D.16./II,128~9.︰acchodakā sātodakā sītodakā setodakā suppatitthā ramaṇīyā.(其水澄潔,愉悅,清涼,純淨,易得,令人喜悅。) JA.VI,238.︰sātaputtāti amaccaputtā.(高貴的孩子︰樞密院官員的孩子。)
四念住課程開示集要巴利語字匯(葛印卡)
sāta: 愉悅的、可意的【〔反〕asāta】
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sāta,(nt.),pleasure; comfort.(adj.) pleasant; agreeable.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sāta,(adj.) [cp.*Sk.śāta] pleasant,agreeable It.114; Nett 27.Often combd with piya,e.g.It.114; Vbh.103; DA.I,311.-- Opp.kaṭuka.-- sāta (nt.) pleasure,joy M.I,508; A.I,81 sq.; S.II,220; J.I,410; Dh.341 (°sita= sāta-nissita DhA.IV,49); Sn.867 sq.; Nd1 30 (three,of bhava); Pv.II,113; IV,54 (+sukha); Dhs.3.asāta disagreeable,unpleasant Dhs.1343; J.I,410; J.I,288; II,105; Sn.867 sq.; sātabhakkha Pug.55,read haṭabhakkha. --odaka with pleasant water D.II,129; M.I,76; Vin.III,108.--kumbha gold VvA.13.See also v.l.under hāṭaka --putta a noble son J.VI,238 (=amacca-putta C.).(Page 702)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀTA:[nt] sự vui thích,sự dễ chịu,sự vui vẻ,sự hòa thuận
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sāta:sự sảng khoái,sự vui,sư vừa ý
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
sāta:သာတ
စု = သုေခ-ခ်မ္းသာျခင္း၌။ သာတယတိ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sāta:သာတ (န)
သာယာျခင္း။ ခ်မ္းသာျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine