Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

漢譯パーリ語辭典 李瑩譯
sāpattika:sapattika n.[sapattī-ka] 一夫多妻.
パーリ語辞典 水野弘元著
sāpattika:a.[sa-āpatti-ka] 罪ある,有罪の,犯罪ある.
パーリ語辞典 水野弘元著
sāpattika:sapattika n.[sapattī-ka] 夫を共有する妻の状態.
増補改訂パーリ語辞典 水野弘元著
sāpattika:a.[sa-āpattī-ka] 罪ある,有罪の,犯罪ある
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sāpattika,【形】 犯了戒條者。(p340)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sāpattika,(sa3+āpatti+ka),【形】犯了戒條者(one who has committed a sin)。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sāpattika:[adj.] one who has transgressed a Vinaya rule.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sāpattika,(adj.) [sa3+āpatti+ka] one who has committed a sin (see āpatti) Vin.I,125; II,240; Nd1 102.(Page 704)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀPATTIKA:[a] người phạm tội (vượt quá giới luật)
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sāpattika:người có tội
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sāpattika:သာပတၱိက (ပ)
အာပတ္သင့္ေသာ ရဟန္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sāpattika:သာပတၱိက (တိ) (သ+အာပတၱိက)
အာပတ္ႏွင့္ တကြေသာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine