Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sādara:a.[sa-ādara] 敬意ある.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sādara,【形】 親愛的,表現關心的。 ~raŋ,【副】 摯愛地。(p339)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sādara,【形】親愛的,表現關心的。sādaraṁ,【副】摯愛地。
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sādara,(adj.) [sa+ādara] reverential Mhvs 5,246; 15,2; 28,25; 33,82; sādariya (nt.) and sādariyatā (f.) showing regard and consideration Pug.24; cp.Dhs.1327.(Page 703)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
SĀDARA:[a] thương mến,tỏ sự quan tâm đến --raṃ [ad] một cách thương mến
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sādara:သာဒရ (တိ) (သ+အာဒရ)
႐ိုေသျခင္းႏွင့္ တကြေသာ။ အ႐ိုအေသရွိေသာ။
သာဒရံ၊ ႐ိုေသစြာ။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine