Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
sāṇa:① n.[cf.Sk.śāṇa] 麻,麻布,麻衣,粗麻布.-sutta 麻糸.② a.[saiṇa] 負債ある,煩悩.cf.anaṇa.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Sāṇa,【中】 麻,麻布。(p339)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Sāṇa,【中】麻,麻布。
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
sāṇa:[nt.] hemp; a coarse hempen cloth.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sāṇa,2 [sa+iṇa] having a debt,indebted,fig.subjected to the kilesas,imperfect M.III,127=S.II,221 (=sakilesa,sa-iṇa K.S.II.203); ThA.8; cp.anaṇa under aṇa.(Page 702)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Sāṇa,1 (nt.) [cp.Sk.śāṇa hempen,fr.śaṇa=P.saṇa; cp.bhaṅga1] hemp D.II,350; Miln.267; a coarse hempen cloth Vin.I,58; D.I,166; III,41; M.I,78; A.I,240; S.II,202,221; Pug.55; Vism.54 (°sāṭaka).-- sāṇavāka the same Th.2,252; J.III,394 (var.read).(Page 702)
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
sāṇa:một loại vải thô xấu dệt từ xơ cây,hợp luật
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
sāṇa:vải bố
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sāṇa:သာဏ (န)
မွတ္ေက်ာက္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sāṇa:သာဏ (တိ) (သ+ဣဏ)
ၿမီႏွင့္ တကြေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
sāṇa:သာဏ (ပ) (သဏ+ဏ)
ပိုက္ဆံေလွ်ာ္ခ်ည္။ ပိုက္ဆံမွ်င္ပုဆိုး။ သင္တီးေလွ်ာ္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine