Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
romanthana:n.反芻.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Romanthana,【中】 反芻,用力咀嚼。(p269)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Romanthana,【中】反芻,用力咀嚼。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
romanthana: romanthana(na)
ေရာမႏၴန(န)
«romantha+yu.romanthana-saṃ.]
[ေရာမႏၴ+ယု။ ေရာမႏၴန-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
romanthana:[nt.] ruminating; munching.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Romanthana,(nt.) [fr.romanthati] ruminating Vin.II,321.(Page 577)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
ROMANTHANA:[nt] sự nhai,nhơi lại
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
romanthana:tật nhơi lại đức phật không chế luật nghiêm khắc cho thói quen này,nhưng dạy tỳ khưu phải tự biết kín đáo cullavagga
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
romanthana:ေရာမႏၴန(န)
[ေရာမႏၴ+ယု။ ေရာမႏၴန-သံ။]
စျမဳံ႕-ခတ္-ျပန္-ျခင္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
romanthana:ေရာမႏၴန (န)
စျမံဳ႕ခတ္ျခင္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine