Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
randha:① m.[Sk.randhra.cf.randhati ①] 欠点,かけ目,さけ目.② a.[randhati② の pp.] 料理せる.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Randha,【中】 開口處,裂縫,弱點,過失。 ~gavesī,【陽】 挑剔者,尋弱點的人。(p265)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Randha,【中】開口處,裂縫,弱點,過失。randhagavesī,【陽】挑剔者,尋弱點的人。randhagavesita﹐挑剔。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
randha: randha(na)
ရႏၶ(န)
[ranja+dha.ka.661.rū.671.nīti,sutta.13va2.rama+dha (ṇvādi.68) raṇa+dha (,ṭī.43va).]
[ရႏၨ+ဓ။ ကစၥည္း။၆၆၁။ ႐ူ။၆၇၁။ နီတိ၊သုတၱ။၁၃ဝ၂။ ရမ+ဓ (ဏြာဒိ။၆၈) ရဏ+ဓ (ဓာန္၊ဋီ။၄၃ဝ)။]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
randha: randha(ti)
ရႏၶ(တိ)
[randha+a.randra-saṃ.raṃdha-prā.]
[ရႏၶ+အ။ ရႁႏၵ-သံ။ ရံဓ-ျပာ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
randha:[nt.] an opening; cleft; a weak spot; fault.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Randha,2 [Sk.randhra,fr.randhati 1; the P.form viâ *randdha:see Geiger,P.Gr.§ 581] opening,cleft,open spot; flaw,defect,weak spot A.IV,25; Sn.255,826 randhamesin looking for somebody’s weak spot; cp.Nd1 165 (“virandham° aparandham° khalitam° gaḷitam° vivaram-esī ti”); J.II,53; III,192; SnA 393 (+vivara); DhA.III,376,377 (°gavesita).(Page 565)
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Randha,1 [for Sk.raddha,pp.of randhati 2] cooked J.V,505; VI,24; Miln.107.(Page 565)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RANDHA:[nt] một vật mở,kẽ,khe,đường nẻ,chỗ yếu,lỗi lầm --gavesī [m] người tìm lỗi hay yếu điểm của người
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
randha:ရႏၶ(တိ)
[ရႏၶ+အ။ ရႁႏၵ-သံ။ ရံဓ-ျပာ။]
ခ်က္-ျပဳတ္-ေၾကာ္-ေလွာ္-ဖုတ္-ကင္-အပ္-ေသာ။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
randha:ရႏၶ(န)
[ရႏၨ+ဓ။ ကစၥည္း။၆၆၁။ ႐ူ။၆၇၁။ နီတိ၊သုတၱ။၁၃ဝ၂။ ရမ+ဓ (ဏြာဒိ။၆၈) ရဏ+ဓ (ဓာန္၊ဋီ။၄၃ဝ)။]
(၁) အေပါက္,အေခါင္း,တြင္း။ (၂) ဂုဏ္တည္းဟူေသာ အေပါက္၊ အက်ိဳးမဲ့အျပစ္ (တစ္စုံတစ္ေယာက္၏-အားနည္းခ်က္-ေပ်ာ့ကြက္)။
Pali Roots Dictionary ဓါတ္အဘိဓာန္
randha:ရႏၶ
စု = ပါေက-ခ်က္ျခင္း၌။ (ျပဳတ္-ဖုတ္၊ ကင္၊ ေၾကာ္။)
ရာေဂ စ-တပ္မက္ျခင္း,တပ္စြဲျခင္း၌လည္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
randha:ရႏၶ (န)
အေပါက္။ အက်ိဳးမဲ့။ အျပစ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
randha:ရႏၶ (တိ) (တီ-ကိတ္) (√ရႏၶ္+တ)
ခ်က္အပ္သည္။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine