Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
rajju:f.[〃] 縄,なわ,紐,ひも -gāhaka 捕縄者,土地監視人.-bandhana 縄缚.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rajju,【陰】 粗繩,繩索。 ~gāhaka,【陽】 土地測量員。(p264)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rajju,【陰】粗繩(cord),繩索(rope)。rajjugāhaka,【陽】土地測量員。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rajju: rajju(thī)
ရဇၨဳ(ထီ)
[rudha+ju.(dī,ṭī,2.14va.aṃ,ṭī,2.221.nitea rajjunā-hurhi)rajjādayo.rajjuādayo juantā nipaccante.rudha.āvaraṇe,ussa attaṃ rundhanitea etenāti rajju.ṇvādi.46.(-,ṭī.48).rajjasaṃ,prā,addhamāgadhi]
[႐ုဓ+ဇု။ (ဒီ၊ဋီ၊၂။၁၄ဝ။ အံ၊ဋီ၊၂။၂၂၁။တို႔၌ ရဇၨဳနာ-ဟုရွိသည္)ရဇၨာဒေယာ။ ရဇၨဳအာဒေယာ ဇုအႏၲာ နိပစၥေႏၲ။ ႐ုဓ.အာဝရေဏ၊ ဥႆ အတၱံ ႐ုႏၶ၌ ဧေတနာတိ ရဇၨဳ။ ဏြာဒိ။ ၄၆။ (-ဓာန္၊ဋီ။၄၈)။ ရဇၨသံ၊ျပာ၊အဒၶမာဂဓိ]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rajju:[f.] a rope; a cord.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rajju,(f.) [Vedic rajju,cp.Lat.restis rope,Lith.r&etilde; ƶgis wicker,basket] a cord,line,rope S.II,128; Vin.II,120,148 (āviñchana°); Nd2 304; J.I,464,483 (fisherman’s line); V,173; Mhvs 10,61; DhA.IV,54; VbhA.163; KhA 57; VvA.207; Sdhp.148,153.

--kāra rope-maker Miln.331.--gāhaka “rope-holder,” (king’s) land-surveyor J.II,367=DhA.IV,88 (see Fick,Sociale Gliederung 97).(Page 562)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
rajju:A rope,string
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RAJJU:[f] sợi dây to --gāhaka [m] người đo đất
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
rajju:đáng ưa chuộng
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rajju:ရဇၨဳ(ထီ)
[႐ုဓ+ဇု။ (ဒီ၊ဋီ၊၂။၁၄ဝ။ အံ၊ဋီ၊၂။၂၂၁။တို႔၌ ရဇၨဳနာ-ဟုရွိသည္)ရဇၨာဒေယာ။ ရဇၨဳအာဒေယာ ဇုအႏၲာ နိပစၥေႏၲ။ ႐ုဓ.အာဝရေဏ၊ ဥႆ အတၱံ ႐ုႏၶ၌ ဧေတနာတိ ရဇၨဳ။ ဏြာဒိ။ ၄၆။ (-ဓာန္၊ဋီ။၄၈)။ ရဇၨသံ၊ျပာ၊အဒၶမာဂဓိ]
(၁) ႀကိဳး၊ လြန္ႀကိဳး၊ မ်ဉ္းႀကိဳး။ (၂) ရဇၨဳသုတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rajju:ရဇၨဳ (ဣ)
ႀကိဳး။ လြန္။
ရဇၨံ ဝေ႗တြာ၊ ႀကိဳးကို က်စ္၍။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine