Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
racchā:f.[= rathiyā,Sk.rathyā<ratha] 車道,道路.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Racchā,【陰】 街道。(p264)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Racchā,【陰】街道。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
racchā: racchā(thī)
ရစၧာ(ထီ)
[ra.+cha.ratha+ṇya.radīyativilekhīyati patikehīti racchā,maggo.rathassa hitāti vā racchā,mahāmaggo.nīti,sutta.125va.rū.378.rathaṃ vahatītiracchā.,4.72.rathassa hitā racchā.,ṭī.2va2.pā,yo.128.rathyā-saṃ.racchā-prā.addhamāgadhi.]
[ရ။+ဆ။ ရထ+ဏ်။ ရဒီယတိဝိေလခီယတိ ပတိေကဟီတိ ရစၧာ၊ မေဂၢါ။ ရထႆ ဟိတာတိ ဝါ ရစၧာ၊မဟာမေဂၢါ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၅ဝ။ ႐ူ။ ၃၇၈။ ရထံ ဝဟတီတိရစၧာ။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၇၂။ ရထႆ ဟိတာ ရစၧာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂ဝ၂။ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၁၂၈။ ရထ်ာ-သံ။ ရစၧာ-ျပာ။ အဒၶမာဂဓိ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
racchā:[f.] street.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Racchā,(f.) [Sk.rathyā.This the contracted form.The diaeretic forms are rathiyā & rathikā (q.v.)] a carriage road Vin.II,194; III,151; IV,271 (=rathiyā); V,205 (raccha-gata); J.I,425; V,335; VI,276 (in its relation to vīthi); Dāvs.V,48; PvA.24 (koṇa°).(Page 561)
Pali-Dictionary Vipassana Research Institute
racchā:A carriage road,or street
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RACCHĀ:[f] con đường (trong châu thành)
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
racchā:ရစၧာ(ထီ)
[ရ။+ဆ။ ရထ+ဏ်။ ရဒီယတိဝိေလခီယတိ ပတိေကဟီတိ ရစၧာ၊ မေဂၢါ။ ရထႆ ဟိတာတိ ဝါ ရစၧာ၊မဟာမေဂၢါ။ နီတိ၊ သုတၱ။ ၁၂၅ဝ။ ႐ူ။ ၃၇၈။ ရထံ ဝဟတီတိရစၧာ။ ေမာဂ္၊ ၄။ ၇၂။ ရထႆ ဟိတာ ရစၧာ။ ဓာန္၊ ဋီ။ ၂ဝ၂။ပါစိတ္၊ ေယာ။ ၁၂၈။ ရထ်ာ-သံ။ ရစၧာ-ျပာ။ အဒၶမာဂဓိ။]
(၁) ရထား ကား-လွည္း-သြားႏိုင္သည့္လမ္းခရီး၊ လမ္းမ၊ လမ္းက်ယ္-လမ္းရွည္-ႀကီး။ (၂) ထုတ္ခ်င္းမထြင္း (မေဖာက္) ေသာခရီး၊ လမ္းငယ္၊ လမ္းတို၊ ၿမိဳ႕တြင္း-ရြာ တြင္း-လမ္း။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
racchā:ရစၧာ (ဣ)
ရထားလမ္း။ ခရီးလမ္း။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine