Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rūpārammaṇa: rūpārammaṇa(na)
႐ူပါရမၼဏ(န)
«rūpa+ārammaṇa]
[႐ူပ+အာရမၼဏ]
Buddhist Dictionary by NYANATILOKA MAHATHERA
rūpārammaṇa:'visual object',designates the external of visual physical phenomenon ('light wave') that forms the base consciousness.Cf.āyatana (2).
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rūpārammaṇa:[(rūpa + ārammaṇa),nt.] a visible thing.
Pali Viet Abhidhamma Terms Từ điển các thuật ngữ Vô Tỷ Pháp của ngài Tịnh Sự, được chép từ phần ghi chú thuật ngữ trong các bản dịch của ngài.
rūpārammaṇa:cảnh sắc
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rūpārammaṇa:႐ူပါရမၼဏ(န)
[႐ူပ+အာရမၼဏ]
(၁) ႐ူပါ႐ုံ၊ အဆင္းအာ႐ုံ။ (တိ) ႐ူပါယတန-လည္းၾကည့္။ (၂) ႐ူပါ႐ုံလွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ၊ ႐ူပါ႐ုံကို အာ႐ုံျပဳေသာ။ (၃) ႐ူပါဝစရ (စတုတၳ)စ်ာန္လွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ၊ ႐ူပါဝစရ (စတုတၳစ်ာန္)ကို အာ႐ုံျပဳေသာ။ (၄) ႐ုပ္-႐ူပကၡႏၶာ-လွ်င္ အာ႐ုံရွိေသာ၊ ႐ုပ္-႐ူပကၡႏၶာ-ကို အာ႐ုံျပဳေသာ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rūpārammaṇa:႐ူပါရမၼဏ (တိ)
႐ုပ္တရားလွ်င္ အာ႐ံု ရွိသည္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rūpārammaṇa:႐ူပါရမၼဏ (န) (႐ူပ+အာရမၼဏ)
အဆင္းဟူေသာ။ အာ႐ံု။ ႐ူပါ႐ံု။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine