Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

パーリ語辞典 水野弘元著
rāmaṇeyyaka:a.n.[<ramaṇīya] 楽しき,愉快な,美景.
《巴漢詞典》Mahāñāṇo Bhikkhu編著
Rāmaṇeyyaka,【形】 愉快的,可愛的。(p267)
《巴漢詞典》明法尊者增訂
Rāmaṇeyyaka,【形】愉快的,可愛的。
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rāmaṇeyyaka: rāmaṇeyyaka(ti)
ရာမေဏယ်က(တိ)
«rāmaṇeyyaka+ṇa.rāmaṇyaka-saṃ]
[ရာမေဏယ်က+ဏ။ ရာမဏ်က-သံ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rāmaṇeyyaka: rāmaṇeyyaka(ti)
ရာမေဏယ်က(တိ)
«ramaṇīya+.raṇe+ṇeyya+ka.ī byāka (ka.362.rū.389.,4,59.nīti,sutta.782).nitea ṇaakkharā īsara mhī ya-akkharā saṃ () a rāmaṇīyaka-rhi.pāḷicaniteamū ṇa-akkharā esara mhīkā ya-akkharā saṃrhi=()eiea a ]rāmaṇeyyaka]hurhi.padapaccayakraṃchapuṃ «ramaṇiya+ka=ramaṇiyaka+ṇa,ramaṇiyaka.,4.59]rāmaṇa+ṇa=rāmaṇa+ṇeyya+ka=rāmaṇeyyaka.nirutti.nhā-316.rāmaṇīyaka-saṃ.]
[ရမဏီယ+ကဏ္။ ရေဏ+ေဏယ်+က။ ဤပုဒ္သည္ ဗ်ာက႐ုဏ္းက်မ္း (ကစၥည္း။၃၆၂။ ႐ူ။၃၈၉။ ေမာဂ္၊၄၊၅၉။ နီတိ၊သုတၱ။၇၈၂)။တို႔၌ ဏအကၡရာသည္ ဤသရကို မွီလ်က္ ယ-အကၡရာလည္း သံယုတ္မဲ့ (တစ္လုံးတည္း) အျဖစ္ျဖင့္ ရာမဏီယက-ရွိသည္။ ပါဠိစသည္တို႔၌မူ ဏ-အကၡရာသည္ ဧသရကို မွီကာ ယ-အကၡရာလည္း သံယုတ္ရွိ=(ႏွစ္လုံးတြဲ)၏ အျဖစ္ျဖင့္ 'ရာမေဏယ်က'ဟုရွိသည္။ ပဒပစၥယၾကံဆပုံတစ္မ်ိဳး [ရမဏိယ+က=ရမဏိယက+ဏ၊ ရမဏိယက။ ေမာဂ္၊၄။၅၉]ရာမဏ+ဏ=ရာမဏ+ေဏယ်+က=ရာမေဏယ်က။ နိ႐ုတၱိ။ ႏွာ-၃၁၆။ ရာမဏီယက-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rāmaṇeyyaka:[adj.] pleasant; agreeable; lovely.
PTS Pali-English dictionary The Pali Text Society's Pali-English dictionary
Rāmaṇeyyaka,(adj.nt.) [orig.grd.of rāmeti,ram,cp.Sk.rāmaṇīya.On e for ī see Geiger,P.Gr.§ 10] pleasant,agreeable,lovely A.I,35,37; Dh.98 (=ramaṇīya DhA.III,195); nt.delightfulness,lovely scenery M.I,365 (four seen in a dream:ārāma°,vana°,bhūmi° pokkharaṇī°).(Page 570)
Pali Viet Dictionary Bản dịch của ngài Bửu Chơn.
RĀMAṆEYYAKA:[a] vui vẻ,đáng yêu,thích ý,dễ thương
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rāmaṇeyyaka:ရာမေဏယ်က(တိ)
[ရမဏီယ+ကဏ္။ ရေဏ+ေဏယ်+က။ ဤပုဒ္သည္ ဗ်ာက႐ုဏ္းက်မ္း (ကစၥည္း။၃၆၂။ ႐ူ။၃၈၉။ ေမာဂ္၊၄၊၅၉။ နီတိ၊သုတၱ။၇၈၂)။တို႔၌ ဏအကၡရာသည္ ဤသရကို မွီလ်က္ ယ-အကၡရာလည္း သံယုတ္မဲ့ (တစ္လုံးတည္း) အျဖစ္ျဖင့္ ရာမဏီယက-ရွိသည္။ ပါဠိစသည္တို႔၌မူ ဏ-အကၡရာသည္ ဧသရကို မွီကာ ယ-အကၡရာလည္း သံယုတ္ရွိ=(ႏွစ္လုံးတြဲ)၏ အျဖစ္ျဖင့္ 'ရာမေဏယ်က'ဟုရွိသည္။ ပဒပစၥယၾကံဆပုံတစ္မ်ိဳး [ရမဏိယ+က=ရမဏိယက+ဏ၊ ရမဏိယက။ ေမာဂ္၊၄။၅၉]ရာမဏ+ဏ=ရာမဏ+ေဏယ်+က=ရာမေဏယ်က။ နိ႐ုတၱိ။ ႏွာ-၃၁၆။ ရာမဏီယက-သံ။]
(၁) ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္-ရွိေကာင္းေသာ၊ အရာဝတၳဳ (ေတာ စသည္)။ (၂) ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္း-ကို-ငွါ-ထိုက္-ေသာ၊ ေမြ႕ေလ်ာ္-ထိုက္-သင့္-ေသာ၊ အရာဝတၳဳ။ (န) (၃) ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္-ရွိ-ေကာင္း-သည္၏အျဖစ္။ (ပု) (၄) (စိတ္ႏွလုံးကို ေမြ႕ေလ်ာ္-ၾကည္လင္ ရႊင္လမ္း-ေစတတ္ေသာ) ရာမေဏယ်ကေထရ္။ (န) (၅) ရာမေဏယ်ကသုတ္။ ရာမေဏယ်ကသုတၱ-လည္းၾကည့္။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rāmaṇeyyaka:ရာမေဏယ်က(တိ)
[ရာမေဏယ်က+ဏ။ ရာမဏ်က-သံ]
ေမြ႕ေလ်ာ္-အပ္-ဖြယ္ေကာင္း-သည္၏အျဖစ္ ဟူေသာ-ဂုဏ္-အသေရ-အေရာင္အဝါ-ရွိေသာ၊ ဝတၳဳ။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rāmaṇeyyaka:ရာမေဏယ်က (တိ)
ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ။ရာမဏီယက

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine