Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Pāḷi Dictionary

Input Word Explanation Preview

What Languages of Dictionaries to Show?
Pāli-English
Pāli-Japanese
Pāli-Chinese
Pāli-Vietnamese
Pāli-Burmese

The Order of Languages of Dictionaries to Show?
No Such Word
Looking Up ...
Loading Words ...
Internet Connection Error

About This Website

This site is online Pāḷi Dictionary (Pāli to Chinese, Pāli to English, Pāli to Japanese, Pāli-Vietnamese, Pāli-Burmese). The source of the dictionaries come from Pali Canon E-Dictionary Version 1.94 (PCED). The source code of this website is at pali repository on GitHub, and the data of this website is at data repository on GitHub. Any suggestion or questions? Welcome to contact me.

Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rājabhaṭa: rājabhaṭa(pu)
ရာဇဘဋ(ပု)
[rāja+bhaṭa]
[ရာဇ+ဘဋ]
Pali Word Grammar from Pali Myanmar Dictionary
rājabhaṭa: rājabhaṭa(ti)
ရာဇဘဋ(တိ)
[rāja+bhaṭa.thī-nitea rājabhaṭī.rājabhaṭa-saṃ.]
[ရာဇ+ဘဋ။ ထီ-၌ ရာဇဘဋီ။ ရာဇဘဋ-သံ။]
Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera
rājabhaṭa:[m.] a soldier.
Pali Viet Vinaya Terms Từ điển các thuật ngữ về luật do tỳ khưu Giác Nguyên sưu tầm.
rājabhaṭa:người đang mắc việc công,gọi theo bây giờ là quan chức nhà nước hay nhân viên chính phủ kẻ đương nhiệm không được thọ giới tỳ khưu ,muốn gì phải từ quan hay bỏ việc mới ổn
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rājabhaṭa:ရာဇဘဋ(တိ)
[ရာဇ+ဘဋ။ ထီ-၌ ရာဇဘဋီ။ ရာဇဘဋ-သံ။]
မင္းခေယာက္က်ား၊ မင္းမႈထမ္း အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း၊ မင္းခစား၊ အစိုးရလခစား။ (ဘုရင့္-စစ္သား-စစ္သည္။ ဝီလ်ံ)။
Tipiṭaka Pāḷi-Myanmar Dictionary တိပိဋက-ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္
rājabhaṭa:ရာဇဘဋ(ပု)
[ရာဇ+ဘဋ]
မင္းအားေပးသင့္ေသာ အခြန္အတုတ္။
U Hau Sein’s Pāḷi-Myanmar Dictionary ပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္(ဦးဟုတ္စိန္)
rājabhaṭa:ရာဇ-ဘဋ (ပ)
မင္းခစားေယာက်္ား။ မင္းခ်င္း။ ရဲသား။

Browse Dictionary

Powered by web.py, Jinja2, AngularJS, Bootstrap, Glyphicons Halflings, Google App Engine